The need for cognition within the academic motivation space

Aleksandar Vasic
2017 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Катедра за психологију, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, Универзитет УНИОН, Београд, Србија Апстракт. Теорија самоодређења претпоставља више врста мотивације које се расподељују дуж теоријског континуума. На другој страни, у неким истраживањима се истиче потреба за сазнањем која представља извориште унутрашње мотивације, једне од тих врста мотивације. Ова теоријско-појмовна блискост била је повод и за истраживање које је изведено на пригодном узорку од 364
more » ... узорку од 364 студента оба пола (59% испитаница) и узраста од 18 до 35 година (АС=20,05; СД=1,52). У генерисању података примењене су Скалa академске мотивације за студенте (САМ-СИ) и скраћена Скала потребе за сазнањем (НФЦС-С). У анализама података прво су проверене интерне метријске карактеристике скала и квантитативно дефинисане особине које мере ови инструменти. У локацији потребе за сазнањем у простору академске мотивације коришћене су хијерархијска вишеструка регресиона анализа и вишедимензионално скалирање. Дефинисане су четири ваљане и поуздане димензије академске мотивације студената као унутрашња, интројектована, спољашња мотивација и амотивација. Дефинисан је и један доминантан, поуздан и ваљан главни предмет мерења скале потребе за сазнањем. У заједничком простору академске мотивације и потребе за сазнањем унутрашња мотивација се јасно издваја као основни корелат ове потребе. У даљим истраживањима требало би додатно преиспитати претпоставку теорије самоодређења о три базичне и за развој мотивације кључне психолошке потребе. Кључне речи: aкадемска мотивација, потреба за сазнањем, факторска анализа, регресиона анализа, вишедимензионално скалирање.
doi:10.2298/zipi1701007v fatcat:gdu3nad7pjfgnod6icpumz62iu