UMUMİ TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI i. GÖK TÜRK KAGANLIGI ADLI BİR YAZI MÜNASEBETİYLE BAZI MÜLA-HAZALAR

KÖYMEN Mehmet Altay
1954 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
ın burada ele aldığımız ve bundan sonra da sıra ile ele alacağım ız yazılarını daha iyi kıymetlendirebilmek için, yazacağımız bütün tenkit yazılarımıza bir nevi giriş olmak üzere, evvela, onun varsa, Tarih telakkisini, Türk Tarihini nasıl bir görüş zaviyesinden incelediğini anlamağa çalışmamız zaruridir. Mesele bu şekilde ortaya konunca, ister istemez, onun diğer yazılarını daha şimdiden, bu bakımdan dikkate almamız gerekiyor. . Meselerrin halline bir başlangıç olmak üzere, evvela yazımıza bir
more » ... vvela yazımıza bir sualle başlıyalım : Prof. A. N. Kurat'ın esas ihtisas sahası nedir? Bu suale cevap verdiğimiz takdirde, ele aldığımız bu yazısının ve bundan sonra ele alacağımız diğer yazılarının mahiyet, kıymet ve orijinallik derecelerini tayin etmek, şüphesiz çok daha kolaylaşır. Bu suretle onun, tarih görüşü, daha doğru ifadesiyle, bir tarih görüşüne sahip olup olmadığı da anlaşılmış olur. Bu suali cevaplandırmak için yazarın yazılarını teker teker gözden geçirmeğe lüzum yoktur. Yazılarının sadece adlarına bakmak bu hususta, fikir edinmek için kafidir. Bu sebeple önce yazarın yazılarını neşrediliş sıralarına göre liste halinde verelim: i -
doi:10.1501/ilhfak_0000000408 fatcat:fesz3u7d5vak3eghenuym2qxxu