THE PECULIARITIES OF STUDYING PROFESSIONAL HOMONYMIC TERMINOLOGY BY STUDENTS OF NON-LINGUISTIC INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

N. Tymoshchuk, Vinnytskiy National Agricultural University
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Н. M. Тимощук кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ОМОНІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Проблема визначення специфіки глибинної семантики слова та способів її представлення поверхневою структурою набула особливої актуальності у розвитку семасіології та ономасіології останнім часом. Омонімія займає особливе місце в контексті даної проблеми, тому
more » ... ої проблеми, тому привертає увагу фахівців-мовознавців. Омоніми часто стають причиною помилок у лексикографічній практиці та помилок при перекладі, вони можуть викликати плутанину у носіїв рідної мови, а також аналізоване явище часто буває дуже складним і для студентів, які вивчають англійську мову. Подібність у вимові чи написанні та відсутність знань у галузі омонімії англійської мови може спричинити у студентів багато труднощів у процесі вивчення іноземної (англійської) мови. У статті досліджено проблему вивчення фахової омонімічної термінології студентами немовних закладів вищої освіти. Розглянуто лінгвістичне поняття «омонім», його трактування вітчизняними та зарубіжними вченими-педагогами. Здійснено порівняльний аналіз сформованості англомовної лексичної компетентності студентів. Обґрунтовано, що опанування іншомовної фахової лексикиосновний складник у вивченні іноземної мови професійного спрямування, що дає змогу підвищити ефективність навчального процесу, сприяє формуванню компетентного спеціаліста, конкурентоспроможного у сучасних умовах. На заняттях з іноземної мови професійного спрямування ми використовували різноманітні лексичні завдання для засвоєння студентами особливостей вживання термінів-омонімів впродовж двох місяців (дванадцяти занять). Потім було проведено контрольні зрізи знань, за результатами яких було встановлено, що відбулися значні позитивні зміни в розвитку володіння англомовною професійною лексикою. Вивчення студентами термінів-омонімів у процесі формування їх професійної лексичної компетентності сприяє підвищенню рівня знань студентів, спонукає їх до активної самостійної роботи, зокрема й відбору, розуміння й обробки інформації задля її подальшого використання у фаховій діяльності. Беручи до уваги об'єктивні труднощі щодо вивчення фахової термінологічної лексики студентами, ми вважаємо лексичні вправи більш ефективними у поєднанні з такими інтерактивними практиками, як ігрове та проблемне навчання. Доведено, запропонований підхід до засвоєння фахових термінів значно підвищив здатність студентів ефективно запам'ятовувати нову термінологічну лексику англійської мови. Ключові слова: терміни, лексика, омоніми, методика, іноземна мова професійного спрямування, професійна підготовка.
doi:10.32840/1992-5786.2019.67-2.33 fatcat:m6t6amtwbjcdhek6duao3qx67u