Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu Yapılan Obez ve Morbid Obez Hastaların Karşılaştırılması

Özgür Altınbaş, Ata Niyazi Ecevit, Cengiz Güven
2018 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Obezite ve morbid obezite gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak toplumu tehdit etmektedir. Bununla birlikte birçok obez veya morbid obez hastada koroner arter hastalığı nedeniyle koroner arter baypas greftleme operasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de bu çalışmada kliniğimizde koroner arter baypas greftleme yaptığımız obez ve morbid obez hastaları dünden bugüne olarak inceleyerek bu hastalarda mortalite ve morbiditeyi artıran risk faktörlerini
more » ... erini karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: 2008 ile 2014 yılları arasında kliniğimizde koroner arter hastalığı nedeni ile takip edilen obez ve morbid obez hastalardan koroner arter baypas greftleme uygulanan hastaları retrospesfik olarak inceledik. Belirtilen yıllar arasında 593 hastaya koroner arter baypas greftleme uygulanmıştı. Bu hastalar obez (n=69) ve morbid obez (n=68) olmalarına göre iki gruba ayrıldı. Morbid obez hastaların vücut kitle indeksleri 35 kg/m 2 ve vücut yüzey alanları 2.0 kg/m 2 'nin üzerinde idi. Obez hastaların ise vücut kitle indeksleri 25-35 kg/m 2 ve vücut yüzey alanları 1.8-2.0 kg/m 2 arasındaydı. Bulgular: Hastaların median yaşları obez hasta grubunda 61,20±9,04, morbid obez hasta grubunda 60,54±10,65 idi. Obez hasta grubunda diabetes mellitus 32 (%46,4), morbid obez hasta grubunda ise 20 (% 29,4) hastada mevcuttu (p=0.041). Anstabil anjina pektoris şikâyeti olan hasta sayısı obez hasta grubunda 20(% 29) morbid obez hasta grubunda ise 10(%14,7)'du (p=0.043). Hastanede kalış süresi obez hasta grubunda 10 gün morbid obez hasta grubunda ise 12 gün idi. 30 günlük mortalite her iki grupta eşit olmakla birlikte % 4,4 idi. Sonuç: Morbid obez ile obez hastalar karşılatırıldığında morbid obez olanlarda koroner arter baypas greftleme için artmış mortalite ve morbiditeye sebep olacak risk faktörleri olmadığı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: koroner arter baypas greftleme; morbid obezite; obezite ABSTRACT Aim: Obesity and morbid obesity threatens society as a major public health problem in developing countries. However, for many obese or morbidly obese patients, coronary artery bypass grafting operation is needed due to coronary artery disease. In this study, we aimed to evaluate the risk factors which increase mortality and morbidity in these obese and morbidly obese patients underwent coronary artery bypass grafting in our clinic. Materials and methods: Obese and morbidly obese patients underwent coronary artery bypass grafting due to coronary artery disease in our clinic between 2008 and 2014 were analyzed retrospectively. 593 patients underwent coronary artery bypass grafting between the years specified. They were divided into two groups as obese (n=69) and morbidly obese (n=68) patient. Each morbidly obese patients has a body mass index more than 35 kg/m2 and a body surface area more than 2,0 kg/m2. Each obese patients has a body mass indexes between 25-35 kg/m2 and a body surface area between 1,8-2.0 kg/m 2 .
doi:10.30569/adiyamansaglik.435696 fatcat:glk62pyvx5dafbrys4spd5yuzm