A New in Situ Rhizosphere Sediment Sampling Method for Emergent Aquatic Plants

Wenlin Wang, Wei Du, Wenjing Li, Zhou Fan, Fei He, Xiaoyan Tang, Bo Liu, Guoxiang Wang
2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  
doi:10.1088/1757-899x/394/5/052023 fatcat:bhvvhcuw4bhltkfcmidwqhm2cy