Class teachers' attitudes towards the importance of the activity of setting up the problem in teaching mathematics to beginners

Aleksandra Mihajlovic
2018 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Апстракт. Веома важну улогу у области математике и математичког мишљења, осим решавања проблема, има тзв. постављање проблема. Када ученике ангажујемо у активностима постављања проблема, стављамо их заправо у "улогу" математичара као научника и нудимо им могућност да искусе другачији аспект математике. Без обзира на позитивне ефекте, на које указују резултати великог броја истраживања, у настави математике се овој активности не посвећује довољно времена. С обзиром на то да кључну улогу у
more » ... учну улогу у припреми и реализацији активности постављања проблема имају наставници и да својим поступцима могу да утичу на квалитет знања и разумевања математичких појмова и идеја ученика, основни циљ истраживања био је да се утврди да ли учитељи препознају значај организовања активности постављања проблема у почетној настави математике. Узорак је чинио 161 учитељ, подаци су прикупљени скалом ставова, а у оквиру методологије комбиновани су стандардни квантитативни и квалитативни поступци. Резултати истраживања су потврдили да учитељи имају позитиван став о активностима постављања проблема. Разлике које смо утврдили да постоје у односу на радно искуство и степен стручне спреме указују да би требало више пажње посветити факултетском образовању и професионалном усавршавању учитеља у области постављања проблема. У неким даљим истраживањима требало би испитати у којој мери наставни рад учитеља рефлектује њихове ставове. Кључне
doi:10.2298/zipi1802247m fatcat:7sxjr2dnrvhmlf7dvk7i377b4q