Effect of Pre-Harvest Oxalic Acid Treatment on shelf-life of Apricot cv. 'Roxana'

Seda SEVİNÇ ÜZÜMCÜ, Mehmet Ali KOYUNCU, Cemile Ebru ONURSAL, Atakan GÜNEYLİ, Derya ERBAŞ
2020 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi  
The effect of pre-harvest oxalic acid treatment on the shelf-life of apricot cv. 'Roxana' was investigated. For this purpose, different doses (0, 1, 2, 4, and 8 mM) of oxalic acid (OA) solutions were applied 7 days before the optimal harvest stage. Fruit, harvested at optimum stage (firm-ripe stage), transported to the postharvest physiology laboratory, immediately. Harvested fruit was kept at room (20±1°C) temperature and 50-60% relative humidity conditions for 8 days for shelf-life
more » ... During the storage period, some physical and chemical analyses (weight loss, fruit firmness, soluble solids content, titratable acidity, fruit color, ethylene production, and respiration rate) were performed at 2-day intervals. As a result, all doses of OA gave better results than the control group in terms of some quality parameters. Especially, 1 mM dose of OA was the most effective treatment for maintaining fruit quality. Etkisi Öz Çalışmada, hasat öncesinde oksalik asit (OA) uygulamasının raf ömrü süresince 'Roxana' kayısı çeşidinin meyve kalitesi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, tahmini hasat tarihinden 7 gün önce farklı dozlarda (0, 1, 2, 4 ve 8 mM) oksalik asit uygulanmıştır. Optimum hasat tarihinde (sert olum döneminde) derilen meyveler oda sıcaklığında (20±1°C) ve %50-60 nem koşullarında 8 gün süreyle raf ömründe tutulmuştur. Raf ömrü süresince 2 gün aralıklarla bazı fiziksel ve kimyasal analizler (ağırlık kaybı, metve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik, meyve rengi, etilen üretimi ve solunum hızı) yapılmıştır. Sonuç olarak, farklı dozlardaki OA uygulamaların hepsi bazı meyve kalite parametrelerindekontrolden daha iyi sonuçlar vermiştir. Özellikle OA'nin 1 mM'lık dozu meyve kalitesinin korunması bakımından en iyi uygulama olduğu saptanmıştır.
doi:10.17100/nevbiltek.561704 fatcat:j4nrqagb35b5lbvlp3djrintey