A Case of Glomus Tympanic Tumor
鼓室型グロームス腫よう例

Tomoaki Nakano, Tsunemasa Aiba, Takeshi Kubo, Koji Yamada, Tadashi Wada, Taichi Uyama, Tomohito Fuke, Makoto Moriguchi
2004 Practica Oto-Rhino-Laryngologica  
doi:10.5631/jibirin.97.385 fatcat:rayxt3guwvhytmomuuak2lblvm