Preparation of magnetic Fe3O4/activated carbon fiber and a study of the tetracycline adsorption in aquaculture wastewater
Priprava magnetnih, s Fe3O4 aktiviranih ogljikovih vlaken in študija tetraciklinske adsorpcije v odpadnih vodah za gojenje vodnih organizmov

H. Yang, X. Yu, J. Liu, L. Wang, M. Guo
2019 Materiali in Tehnologije  
Fe3O4/activated carbon fiber (F-ACF) was synthesized by a simple precipitation method and used as an adsorbent for tetracycline (TC) removal in aquaculture wastewater. The structural and chemical properties of the F-ACF were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), energy-dispersive spectrometry (EDS) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) analyses. Effects of various parameters such as solution pH (2-10), reaction time (0-24 h) and extra ion on TC adsorption onto
more » ... TC adsorption onto F-ACF were investigated. The equilibrium result has shown that the adsorption was fitted well with Langmuir models compared to Freundlich models. The maximum Langmuir adsorption capacity was found to be 58 mg/g. The adsorption behavior of TC on F-ACF was best fitted with the pseudo-second-order kinetics model. Avtorji so s Fe3O4 aktivirana ogljikova vlakna (F-ACF) sintetizirali z enostavno precipitacijsko metodo in jih uporabili kot adsorbent za odstranitev tetraciklina (TC) v odpadnih vodah za gojenje vodnih organizmov. Strukturne in kemi~ne lastnosti F-ACF so okarakterizirali z vrsti~nim elektronskim mikroskopom (SEM), rentgensko difrakcijo (XRD), energijskim disperzijskim spektrometrom (EDS) in analizo po Brunauer-Emmett-Tellerju (BET). Analizirali so vpliv razli~nih parametrov, kot so pH raztopine (2-10), reakcijski~as (0-24 h) in ekstra ion med TC adsorpcijo na F-ACF. Rezultati v reakcijskem ravnote'ju so pokazali, da se je adsorpcija v primerjavi s Freundlichovimi modeli dobro ujemala z Langmuirjevimi modeli. Ugotovili so, da je maksimalna Langmuirjeva adsorpcijska kapaciteta 58 mg/g. Obna{anje adsorpcije TC na F-ACF se je najbolj ujemalo z pseudokineti~nim modelom drugega reda.
doi:10.17222/mit.2018.234 fatcat:4nwg4ly25nev3bhryvdtadvrm4