Akım sitometrik ölçüm öncesi pre-analitik yöntem optimizasyonu ve postmenapozal süreçte immünfenotipleme örneği

Mustafa Erinç Sitar, Yaprak Dönmez Çakıl
2020 Maltepe tıp dergisi  
ÖZET Amaç: Akım sitometri tıpta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Standartlaştırılmış ve tekrarlanabilir veriler üretilmesi amacı ile standart işlem prosedürleri kullanılmaktadır. Sıçan, immünolojik araştırmalar için yaygın olarak kullanılan bir deney hayvanı modelidir, ancak sıçan türlerindeki yayınlar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada postmenopozal dönemde olan 19 aylık bir Wistar sıçandan aynı anda alınan periferik kan örneklerin iki farklı pre-analitik yöntem ile akım sitometrik ölçümlere
more » ... azırlanması ve lenfosit yüzde oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metodlar: Periferik kan örneklerinden lizis veya yoğunluk gradyan santrifüj yöntemleriyle eritrositler uzaklaştırılmıştır. Uygun miktarda antikorlar ile T, B, doğal öldürücü (NK), T helper ve T sitotoksik hücreleri tanımlanmış, BD Accuri C6+ akım sitometride analiz edilmiş ve yüzde oranları belirlenmiştir. Bulgular: Eritrositlerin lizis tamponu ve yoğunluk gradyanı santrifüjü ile uzaklaştırıldığı iki yöntem ile de lenfosit ve T hücre alt gruplarının yüzde oranları benzer olarak bulunmuştur. Her iki yöntem ile üretilen sonuçlar sağlıklı genç sıçan ile karşılaştırıldığında B hücrelerinde azalma ve NK hücrelerde artış olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Çalışmamızda kullanılan iki pre-analitik yöntemin de sıçan tam kanının immünfenotiplemesi için uygun olduğu düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: immünfenotipleme, akım sitometri, sıçan SUMMARY Aim: Flow cytometry has a wide range of applications in medicine. Standard operating procedures are used to produce standardized and reproducible data. The rat is a commonly used model for immunological research, yet publications in rat species are limited. This study aims to prepare samples taken from a 19-month-old Wistar rat in the postmenopausal period with two different pre-analytical methods for flow cytometric measurements and to analyse the lymphocyte subsets. Material and Methods: Erythrocytes were removed from peripheral blood samples by lysis or density gradient centrifugation. With the appropriate amount of antibodies, T, B, NK, T helper and T cytotoxic cells were identified in a BD Accuri C6+ flow cytometer and percentages of the respective cells were determined. Results: Similar percentages of lymphocyte and T subsets were obtained when the erythrocytes were removed by lysis buffer or density gradient centrifugation. A decrease in B cells and an increase in NK cells compared to the healthy young rats were observed. Conclusion: Both pre-analytical methods used in our study are thought to be suitable for immunophenotyping of rat whole blood.
doi:10.35514/mtd.2021.34 fatcat:fyz4ydwigrbwbfyhthq4iaxhpi