#60 SOBRE EL CONCEPTE POLÍTIC DE LLENGUA COMUNA: UNA APROXIMACIÓ TEÒRICA I COMPARADA 1

Elvira Gil
unpublished
Resum A Catalunya, la política lingüística s'ha bastit sobre la relació entre els conceptes de llengua pròpia i llengua oficial, que ha estat objecte d'un sòlid desenvolupament jurídic i ha permès legitimar políticament l'ús preferent del català en un règim de doble oficialitat. Durant els primers anys del segle XXI s'incorpora al discurs públic la referència al català com a llengua comuna, arran dels canvis sociodemogràfics i sociolingüístics provocats per la darrera onada migratòria
more » ... igratòria internacional. La idea 'El català, llengua comuna' esdevé central en l'enfocament de l'acollida de la immigració, d'acord amb un ús principalment importat del Quebec i en el marc d'un model intercultural. Però el concepte de llengua comuna manca d'una fonamentació teòrica i una definició clares, igual com d'una anàlisi de l'aplicació que se'n pot fer. Aquest article pretén contribuir a concretar aquest concepte, que ha estat rellevant per a les polítiques d'immigració i ho pot ser també, de manera més general, per a la gestió política d'una societat plurilingüe. En primer lloc, descriu com s'utilitza en l'àmbit català i els factors que han conduït a adoptar-lo. A continuació, s'aproxima al tractament que en fa la teoria política liberal i en dedueix una definició. També analitza quins en són els referents empírics i quin ús es fa del terme en textos oficials a Europa, el Canadà i els Estats Units, per acabar amb una reflexió sobre la seva aplicació a Catalunya. Paraules clau: llengua comuna; llengua oficial; llengua pròpia; llengua nacional; liberalisme polític; democràcia liberal. Abstract In Catalonia, language policy has been built on the relationship between the concepts of own language and official language. This relationship, soundly developed from a legal standpoint, has been the basis for the political legitimation of the preferential use of Catalan in a co-official language scheme. In the early years of the 21st century, the reference to Catalan as a"common language" was introduced into public discourse, as a result of the socio-demographic and socio-linguistic changes brought about by the last wave of international migration. The idea "Catalan, our common language," became a key element in immigration policy, in accordance with a usage imported mainly from Quebec, within the framework of an intercultural model. Nonetheless, the concept of common language lacks a solid theoretical underpinning and a clear definition, and little analysis has been made of its empirical applications. This article aims to contribute to refining this concept, taking into account its significance not only for immigration policies but also, in a more general way, for the political management of a multilingual society. The article starts by describing how the term is used in Catalan settings and the factors that have led to its adoption. It later addresses the concept from the perspective of liberal political theory and proposes a definition. Finally, it also briefly analyzes its empirical uses in official texts in Europe, Canada and the United States, before concluding with a reflection on the term´s application in Catalonia.
fatcat:qfiz5s3vijfmjmdiai6jqaij3q