Krzysztof KUBIAK

Dolnośląska Szkoła, Wyższa
unpublished
Atak terrorystyczny na Bombaj w listopadzie 2008 roku jako przykład ewolucji metod walki współczesnych islamskich organizacji ekstremistycznych Artykuł stanowi próbę omówienia i oceny ataku terrorystycznego na Bombaj, któ-ry miał miejsce w listopadzie 2008 roku. Mimo, że sprawcy zaprezentowali zupełnie nową taktykę walki wydarzenia te nie stały się przedmiotem pogłębionej refl eksji. Tymczasem wyciąganie wniosków z wydarzeń bieżących jest podstawowym zada-niem ośrodków analityczno
more » ... h, zwłaszcza zaś tych funkcjonujących w strukturach państwa. Intencją autora jest-częściowa choćby-zmiana tego sta-nu rzeczy. Ponadto wydarzenia w Bombaju po raz kolejny potwierdziły, że organi-zacje terrorystyczne mogą stać się użytecznym instrumentem w rękach służb pań-stwowych lub poszczególnych frakcji i grup nacisku, a szczególnie prawdopodob-ne jest to w państwach o słabej strukturze wewnętrznej, gdzie nominalni przywód-cy polityczni nie są w stanie zapewnić sobie efektywnej kontroli nad biurokracją, zwłaszcza resortami siłowymi. Tym samym na scenie międzynarodowej pojawił się kolejny "gracz niepaństwowy" zdolny w sposób znaczący wpływać na regionalną ar-chitekturę bezpieczeństwa. 26 listopada 2008 roku zdeterminowana, dobrze wyszkolona i uzbrojona grupa terrory-styczna rozpoczęła akcję w Bombaju. W odróżnieniu od innych aktów przemocy, których dopuszczają się ekstremiści o rozmaitych korzeniach, sprawcy realizujący działania w Bom-baju nie zaatakowali punktowo, ale przeprowadzili-mimo liczebnej szczupłości-akcję o znacznym rozmachu i dynamice, która na kilkadziesiąt godzin sparaliżowała wielomilio-nową aglomerację. Jest więc sporo racji w stwierdzeniu, że nie był to już "atak terrorystycz-ny", ale "kompleksowa operacja terrorystyczna o cechach militarnych". W wyniku ataku, do którego przyznała się organizacja nosząca nazwę Mudżahedinów Dekanu, zginęły 164 osoby cywilne i funkcjonariusze indyjskich sił bezpieczeństwa, a blisko 308 zostało ran-nych 1. Wśród ofi ar było piętnastu cudzoziemców, w tym dwoje Amerykanów, Włoch, Bry-tyjczyk, dwóch Francuzów, trzech Niemców, czterech obywateli Izraela (z których dwóch miało również paszporty amerykańskie) i Meksykanka pochodzenia żydowskiego 2 .
fatcat:yjtppxh4gfhyxnz3wvytzzekfa