Why do first kittens end up down the drain?: An iconic meaning of the lexema cat and litter II

2010 Glasnik Etnografskog instituta SANU   unpublished
Зашто се први мачићи у воду бацају?-иконичност лексема мачка и кот (II)* У раду се испитује порекло изреке Први мачићи се у воду бацају пара-лелно са улогом мачке у словенској митологији и иконичношћу лексема мачка и кот. Кључне речи: мачка, кот, Мара, словенска митологија, лексичка ико-ничност, фразеологија, жртвовање прворођенчади. The Naming of Cats is a difficult matter T. S. Eliot У првом делу рада, који говори о улози мачке у словенском фолклору (БАШИЋ 2010), дошло се до закључка да су
more » ... , ласице, куне, хермелини и сличне мале животиње, чије су карактеристике-бројан окот, мекано кр-зно, прождрљивост и агресивност, могле бити један од атрибута словенске женске митолошке фигуре-Маре-невесте, која представља плодност и материнство, али и смрт. Осим што је Мара често име за мачку (РСАНУ 1984), она се, као и мачка, доводи у везу са мором и сродним чудовишти-ма, а њено име везује се за корен *mor-/*mer-/*mar-, "смрт". У серију на-зива словенских демона 1 изведених од *mar-, попут marenе или море, до-бро се уклапа и лексема марен (в. ИВИЋ 2003: 89-95). Може се закључити да је реч о женској фигури која је имала функцију у обредима плодности, * Рад је у настао у оквиру пројекта 148001: Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, који у целини финансира Министарство за науку и технолошки развој РС. 1 С.-х. мора, бугарски морава, пољски zmora, чешки mora, mura, новолужич-ки morawa, можда и kikomora у западној Белорусији и западној Галицији, вероват-но из основе *mor-, *mar-, означавају женске демоне сличне мори, који најчешће гуше људе, сисају крв или млеко жена и домаћих животиња, и отимају децу.
fatcat:w7sq6v73jfathljoc2w63ppi34