GÖÇ, ÇALIŞMA HAYATI VE TOPLUMSAL CİNSİYET: KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTEN HOPA'DA YERLİ VE KAYITDIŞI KADIN İŞGÜCÜ

Kerem Özbey, Yrd Doç, Artvin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji, Metodoloji Dalı
2017 unpublished
ÖZ Bu çalışma, uluslararası göç sürecini toplumsal cinsiyet perspektifin-den ele almakta ve bu sürecin bir parçasını oluşturan göçmen kadın işgücü ile ev sahibi toplumda yer alan kadın işçilerin göç sonrası ça-lışma hayatındaki konumlarını ve örgütlenme biçimlerini karşılaştır-mayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada, Gürcis-tan'dan Hopa'ya çalışma amacıyla göç eden 16 Gürcü kadın işçi ve Hopa'da yaşayan 6 Türk kadın olmak üzere, toplamda 22 kişi ile nitel araştırma yöntemi
more » ... mında derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde, yerli ve kayıtdışı kadın işgücünün, çalışma ko-şulları, ücret düzeyleri, sahip olunan vasıflar ve farklı iş kolları gibi sosyolojik dinamikler açısından farklılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT This study examines the international migration process from a gender perspective and aims to compare the positions and organizational forms in the post-migration working life of women workers in the host society and migrant women labor force, which constitute a part of this process. In accordance with this purpose, in this study, in-depth interviews were conducted within the qualitative research methodology with a total of 22 people, including 16 Georgian women workers migrating to study Hopa from Georgia and 6 Turkish women living in Hopa. At negotiations, domestic and unregistered women labor force have reached the conclusion that they differ in terms of sociological dynamics such as working conditions, wage levels, possessed qualities and different business lines.
fatcat:hkmjjyxgrnfvrkq5honoz47a7i