Critical pulmonary stenosis with prenatal diagnosis: a case series and review of literature
Prenatal tanılı kritik pulmoner stenoz: Olgu serisi ve literatür derlemesi

Oya Demirci, Taner Yavuz, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Pınar Kumru, Oya Pekin
2015 Perinatal Journal  
Özet: Prenatal tan›l› kritik pulmoner stenoz: Olgu serisi ve literatür derlemesi Amaç: Ventriküler septumu intakt olan kritik pulmoner stenozlu (PS) olgularda sa¤ ventrikül kavitesinin morfolojisi, triküspit kapak boyutu ve postnatal uygulanan tedavilerin de¤erlendirilmesi amaç-lanm›flt›r. Yöntem: Çal›flmaya ikinci ve üçüncü trimestrede fetal ekokardiyografide kritik PS düflünülen 7 olgu al›nd›. Sa¤ ventrikülde hipertrofi ve hipoplazinin yan› s›ra pulmoner kapak seviyesinde ileri yönde jet ak›m
more » ... ve duktus arteriozusta ters ak›m saptanan fetüsler kritik PS olarak de¤erlendirildi. Sa¤ ventrikül kavitesinin morfolojisine göre olgular bipartit veya tripartit olarak ayr›ld›. Gestasyon haftas›na göre triküspit kapak Z-skoru hesapland›. Bulgular: ‹kinci trimesterde tan› konulan olgularda bipartit, üçüncü trimesterde tan› konulan olgularda tripartit sa¤ ventrikül kavitesi belirlendi. Bipartit sa¤ ventrikül morfolojili olgular›n triküspit kapak Z-skoru, tripartit olanlardan daha düflük olarak he-sapland›. Yedi olgunun ikisi monokoryonik diamniyotik ikiz gebelikti. Bipartit olan 3 olguda prostaglandin E1 (PGE1) infüzyonuna ra¤men postnatal 2. günde balon valvüloplasti yap›ld› ve 3 olguda da Blalock-Taussing flant gereksinimi oldu. Tripartit dört olguda ise PGE1 infüzyonu ile siyanoz kontrolü daha iyi sa¤lanm›fl, üç olguda postnatal 2. haftada, dördüncü olguda ise postnatal 55. günde balon valvüloplasti uyguland›. Blalock-Taussing flant gereksinimi olmad›. Sonuç: Kritik PS olgular›nda sa¤ ventrikülün iki ya da üç parçal› olma durumuna, triküspit kapa¤›n darl›k derecesine ba¤l› olarak postnatal dönemdeki uygulanacak tedavi yöntemleri de¤iflebilmektedir. Anahtar sözcükler: Kritik pulmoner stenoz, triküspit darl›k, triküspit yetmezlik, postnatal tedavi. Conclusion: In critical PS cases, the treatment methods to be applied during postnatal period may vary according to the right ventricle being of two or three parts and the stenosis level of tricuspid valve.
doi:10.2399/prn.15.0231008 fatcat:zjn24rypjvct3jfe7o2osmsv34