Mn(ii) mediated degradation of artemisinin based on Fe3O4@MnSiO3-FA nanospheres for cancer therapy in vivo

Jian Chen, Weijie Zhang, Min Zhang, Zhen Guo, Haibao Wang, Mengni He, Pengping Xu, Jiajia Zhou, Zhenbang Liu, Qianwang Chen
2015 Nanoscale  
doi:10.1039/c5nr02402a pmid:26140326 fatcat:n5c4sgcjwbh6lajv5j5vto2sam