The actual state and problems in neurology training at graduate school
神経内科教育の実態と課題:大学院

Jun-ichi Kira, Yasumasa Ohyagi, Takayuki Taniwaki, Takashi Inuzuka, Fumihito Yoshii, Masashi Aoki, Takahiro Amano, Itaru Toyoshima, Toshio Fukutake, Yoichiro Hashimoto
2014 Rinsho Shinkeigaku  
doi:10.5692/clinicalneurol.54.349 pmid:24807282 fatcat:jmupeeauavclhgmvhxegab7g5y