Statistical aspects of Ukrainian agribusiness' monitoring

Tetiana Pohorielova
2019 Socio-Economic Research Bulletin  
Анотація. В умовах глобалізації та трансформації економіки України питання регулярного спостереження за аграрним сектором набувають першочергового значення. Тому в дослідженні узагальнено та систематизовано основні підходи щодо трактування моніторингу як процесу спостереження за агробізнесом України з метою оцінювання його поточного стану та перспектив функціонування в умовах ринкових відносин. Доведено, що статистичний моніторинг повинен своєчасно та у повному обсязі відстежувати ситуаційні
more » ... енти, а також формувати якісні інформаційні бази даних для подальшого аналізу та прогнозування розвитку агробізнесу. На підставі використання статистичних методів розроблено алгоритм моніторингу агробізнесу та охарактеризовано його етапи. Запропонована процедура алгоритму складається із п'ятьох етапів, кожен з яких має свої статистичні методи та засоби аналізу: від збору даних до розробки заходів щодо аграрного бізнесу. На етапі апріорного аналізу досліджено сутність агробізнесу, його ключові поняття та категорії. У широкому сенсі агробізнес розглядається як вид підприємницької діяльності у галузях сільського господарства, виробництва основних засобів для сільського господарства та харчової промисловості, обслуговування сільського господарства. У вузькому сенсі агробізнес трактується як сільське господарство. Здійснено процедуру статистичного моніторингу розвитку агробізнесу України відповідно до запропонованого алгоритму. Керуючись сучасними статистичними стандартами та результатами вибіркових обстежень, обчислено обсяги продукції агробізнесу за період 2015-2018 рр. та співставлено з обсягами ВВП України. Проаналізовано структуру та динаміку основних показників агробізнесу, оцінено інтенсивність розвитку вітчизняного сільського господарства як основи агробізнесу за допомогою найважливіших економічних індикаторів. Обчислено та оцінено основні пропорції у розвитку агробізнесу та макроекономічних показників. Сформульовано висновки та загальні рекомендації щодо стану та перспектив розвитку агробізнесу України.
doi:10.33987/vsed.1(69).2019.58-67 fatcat:4y742wppyva35kqhvynx2ixn5u