ENTEGRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNE DAYALI PERSONEL SEÇİMİ

Ayşe Ecenaz Demirci, Hüseyin Selçuk Kılıç
2019 International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences  
Personnel selection is the most important process in human resources management discipline since a right selection contributes to other human resources management functions directly. An effective match indicates the quality of human resources department in an establishment. The process of selecting the most matching personnel is regarded as a 'Multi Criteria Decision Making' problem because of various criteria (qualitative and quantitative) for specific business positions. Hence, 'Multi
more » ... Decision Making' techniques are very suitable to solve recruitment problems via finding the optimal candidate for a job position. This paper proposes a model that includes Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL), Analytical Network Process (ANP) and Elimination and Choice Expressing the Reality (ELECTRE) tools for the first time to overcome this problem. In the first step of the methodology, network relations of the job criteria are identified by DEMATEL method. Afterwards, the network relations are used as inputs in the ANP process and the importance weights of the job criteria are obtained via ANP method. Finally, ELECTRE method is implemented to rank the applicants. In all the steps, expert opinions are utilized and the integrated methodology is implemented in a corporation to show its applicability. Therefore, this study contributes to the literature both theoretically and practically. Öz Personel seçimi, doğru bir şekilde yapıldığında, diğer insan kaynakları fonksiyonlarına da katkı sağlayan insan kaynakları yönetim disiplininin önemli bir sürecidir. Uygun personel seçimleri bir işletmenin insan kaynakları bölümünün kalitesini de göstermektedir. Belirli iş pozisyonları için yapılan personel seçimi gerek nicel gerekse de nitel ölçütler içermesinden dolayı "Çok Kriterli Karar Verme" problemi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, "Çok Kriterli Karar Verme" teknikleri en iyi adayın belirlenmesi noktasında uygun çözümler üretebilmektedir. Bu çalışmada DEMATEL, ANP ve ELECTRE tekniklerinin ilk defa bir arada kullanıldıkları bir metot önerilmektedir. Önerilen metodun ilk adımında personel seçim ölçütleri arasındaki ağ ilişkileri DEMATEL metodu ile belirlenmektedir. Sonrasında, ağ ilişkileri ANP sürecinde girdi olarak kullanılmakta ve ölçüt önem ağırlıkları bulunmaktadır. En son olarak da ELECTRE metodu başvuran adayları sıralamak da kullanılmaktadır. Bütün adımlarda uzman görüşleri alınmış ve önerilen metodun geçerliliğinin gösterilmesi için bir işletmede uygulama yapılmıştır. Böylece, bu çalışma ile literatüre gerek teorik gerekse de pratik katkı sağlanmaktadır.
doi:10.7240/jeps.505970 fatcat:vz7wtru6ofektf5w423wtksr7a