Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey

Yelda YCEL, Özge İZDEŞ
2017 Ekonomik Yaklasim  
Özet Son otuz yıldır küresel düzeyde yaşanan ekonomik gelişmeler ve işsizlik sorunu çalışma koşullarını da belirlemekte; buna bağlı olarak, yeni koşullar altında şekillenen istihdam yapısı insana yakışır işler sunmaktan uzaklaşmaktadır. Konunun uzunca bir süredir başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmak üzere uluslararası kurumlar ve çeşitli kesimlerce tartışılmasına rağmen, ilgili yazında üzerinde uzlaşılan tanımların olmadığı görülmektedir. İstihdam ve iş kalitesi üzerine farklı
more » ... laştırmaların yanı sıra, farklı kavramların benzer göstergelerle ya da benzer kavramların farklı göstergelerle ölçülmesi ortak bir tartışma zemininin oluşmasını güçleştirmekte, tanım karmaşası yaratmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda konunun önemi ve araştırma zorlukları artmaktadır. Bu çalışmada, iktisat yazınında bugüne kadar geliştirilen kuramsal yaklaşımlar ve niceliksel araştırmalar gelişmekte olan ülkeler perspektifinden incelenmekte; Türkiye'de insana yakışır işin ölçümü için veri kaynakları ve yöntemsel kısıtlar tartışılmaktadır. Makale Türkiye'de iş kalitesi ölçümü için çerçeve ve gösterge önerilerini sunmaktadır. Abstract Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey Global economic developments and persistent unemployment problem in the last 30 years determined the working conditions as well. Employment, shaped under these new circumstances, is far from offering decent employment and there is a continuous deterioration in working conditions. Despite the lengthy discussion on the topic and accumulating literature in related circles including ILO (International Labor Organization), there has been no consensus on the definition of decent work so far. Besides, various conceptualizations on employment or job quality, measurement of same concepts with different indicators or contrarily measurement of different concepts based on same indicators make it harder to have a common ground on conceptualization of decent work. Specifically, in terms of developing countries, discussions around decent work become even more problematic. In this article, the theoretical approaches and empirical studies developed to date about decent work are examined with special reference to developing country perspectives. A framework for Turkey to conceptualize the issue is suggested along with indicators for measurement and sources of data. The study concludes by displaying possibilities and limitations in Turkey in defining and measuring the 'decent work' for future research. Bu makalenin adını ve doi numarasını içeren aşağıdaki metni kolayca kopyalamak için soldaki QR kodunu taratınız. Scan the QR code to the left to quickly copy the following text containing the title and doi number of this article. Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey http://dx.doi.org/10.5455/ey.36120
doi:10.5455/ey.36120 fatcat:zxbqpzoyvjhtfcyukimjgzzyjm