Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office

Krzysztof Kocurek Krzysztof Kocurek
2009 Współczesna Ekonomia  
Streszczenie Pod sta wo wą prze słan ką ist nie nia Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów jest za pew nie nia uczest ni kom ryn ku peł nej swo bo dy go spo dar czej i ogra ni cze nia ba rier wejścia na da ny ry nek. W ar ty ku le do ko na no in ter pre ta cji za kre su przed mio to we go funk cjono wa nia tej in sty tu cji. Sta no wi to bę dzie punkt wyj ścia do rze tel nych ocen funk cjo no wania Urzę du. W opra co wa niu przed sta wio no rów nież roz wią za nia praw ne, na pod sta
more » ... ie któ rych Pre zes Urzę du, ja ko or gan upraw nio ny, po dej mu je de cy zje z za kre su spra wo wania kon tro li nad prze strze ga niem przez przed się bior ców prze pi sów usta wy o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów. Wpro wa dze nie Ar ty kuł jest wie lo płasz czy zno wą ana li zą funk cjo no wa nia Urzę du Ochro ny Kon kuren cji i Kon su men tów (UOKiK), wzbo ga co ną spo strze że nia mi em pi rycz ny mi z go spodar ki kra jo wej i mię dzy na ro do wej. Pre zes UOKiK zaj mu je się in te re sem klien tów, po przez wy stę po wa nie do przed siębior ców i związ ków przed się bior ców w spra wach ochro ny praw kon su men tów (Pa szek, 1996: 50-53). Po dej mu je rów nież de cy zje do ty czą ce współ pra cy z or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi spo łecz ny mi i in ny mi insty tu cja mi, do któ rych za dań sta tu to wych na le ży ochro na in te re sów kon su men tów. Wystę pu je do wy spe cja li zo wa nych jed no stek i od po wied nich or ga nów kon tro li pań stwo wej o wy ko na nie ba dań prze strze ga nia praw kon su men tów oraz ini cjo wa nie ba dań to wa rów i usług wy ko ny wa nych przez or ga ni za cje kon su menc kie (Blaug, 2000: 7-10). Ko or dy nu -Nr 1/2009(9) WSPÓŁCZESNA EKONOMIA 31 * Mgr, dok to rant, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie. je współ pra cę z za gra nicz ny mi i mię dzy na ro do wy mi or ga ni za cja mi w za kre sie ochro ny kon ku ren cji i kon su men tów oraz czu wa nad re ali za cją przez RP zo bo wią zań mię dzy naro do wych w za kre sie współ pra cy i wy mia ny in for ma cji w spra wach ochro ny kon ku rencji i po mo cy pu blicz nej udzie la nej przed się bior com. Pre zes UOKiK uzy skał rów nież kom pe ten cje do pro wa dze nia po stę po wań i wy da wa nia de cy zji w spra wie prak tyk na rusza ją cych zbio ro we in te re sy kon su men tów (Blaug, 1995: 211-215). Praw ne uwa run ko wa nia i za kres funk cjo no wa nia UOKiK Pierw szą re gu la cją praw ną, któ rej przed mio tem sta ła się ochro na kon ku ren cji, by ła usta wa z dnia 28 stycz nia 1987 r. o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li stycz nym w gospo dar ce na ro do we j 1 . Usta wa ta nie obej mo wa ła wszyst kich aspek tów po li ty ki kon ku rencji, do ty czy ła przede wszyst kim prak tyk mo no po li stycz nych. Za da nia okre ślo ne w ustawie re ali zo wał Mi ni ster Fi nan sów, któ ry jed no cze śnie re pre zen to wał in te re sy Skar bu Państwa (Bie law ny, 1991: 12-18). Po zy cja, ja ką zaj mo wał Mi ni ster Fi nan sów ja ko or gan anty mo no po lo wy, by ła za tem we wnętrz nie sprzecz na, bo wiem źró dłem do cho dów bu dżeto wych by ły głów nie wpły wy z zy sku uzy ski wa ne go przez mo no po li stycz ne przed siębior stwa (Wa gner, 1995: 50-54). Pod ję ta w Pol sce pró ba przej ścia do go spo dar ki ryn kowej uza sad nia ła w peł ni po trze bę przy ję cia no wych roz wią zań praw nych w za kre sie ochro ny kon ku ren cji (Ko si kow ski, Ła wic ki, 1994: 157-173). Usta wa z 1987 r. nie przysta wa ła do re aliów go spo dar ki ryn ko wej, stąd też 24 lu te go 1990 r. uchwa lo no usta wę o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li stycz ny m 2 . Usta wa by ła wzo ro wa na na eu ro pej skich roz wią za niach i obej mo wa ła trzy ob sza ry po li ty ki kon ku ren cji: kon tro lę kon cen tra cji pod mio tów go spo dar czych, nad uży wa nie pozy cji do mi nu ją cej i po ro zu mie nia an ty kon ku ren cyj ne (Ko tyń ski, 2002: 6-14). Na mo cy tej usta wy po wo ła ny zo stał or gan wy spe cja li zo wa ny w spra wach z za kre su ochro ny konku ren cji -Urząd An ty mo no po lo wy (Pa nek, 1997: 23-48). W 1996 r. za kres kom pe tencji Urzę du zo stał po sze rzo ny o moż li wość kre owa nia i re ali za cji po li ty ki ochro ny konsu men tów. W ce lu wy peł nia nia no wych obo wiąz ków utwo rzo no De par ta ment Po li ty ki Kon su menc kiej, na zwa Urzę du zo sta ła zmie nio na na Urząd Ochro ny Kon ku ren cji i Konsu men tów, a Pre ze so wi UOKiK zo sta ła pod po rząd ko wa na In spek cja Han dlo wa. Od 1 stycz nia 1999 r. ty tuł usta wy uzy skał brzmie nie "usta wa o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li stycz nym i ochro nie in te re sów kon su men tów". Po wie rze nie Pre ze so wi UOKiK funk cji w za kre sie po li ty ki kon su menc kiej wy ni ka ło z ko niecz no ści za pew nie nia spój nej re ali za cji po li ty ki ochro ny kon ku ren cji i kon su men tów. Po 11 la tach obo wią zy wa nia usta wy o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li stycznym i ochro nie in te re sów kon su men tów za ist nia ła po trze ba przy go to wa nia no we go projek tu, któ ry w spo sób kom plek so wy, a rów no cze śnie spój ny i sku tecz ny re gu lo wał by za - WSPÓŁCZESNA E K O N O M I A Nr 1/2009(9) 32 1 Usta wa z dnia 28 stycz nia 1987 r. o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li stycz nym w go spo darce na ro do wej (Dz. U. Nr 3, poz. 18). 2 Usta wa z dnia 24 lu te go 1990 r. o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li stycz nym (Dz. U. Nr 14, poz. 88).
doi:10.5709/ce.1897-9254.o93 fatcat:6vxeyunpxzdojgrtkxujwy2mri