Η εποχή του λίθου στην Ήπειρο [article]

Θανάσης Ι. Παπαδόπουλος, University Of Ioannina
2020
ΘΑΝΑΣΗ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, Δ. Φ. Έ πιμελητοϋ της έδρας της Κ λασσικής 'Αρχαιολογίας Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Η ΕΠΟΧΗ TOT ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ* 'Αρχαιολογικά ή 'Ή πειρος είνα ι μία άπό τΙς λιγώτερο έρευνημένες συστηματικά περιοχές τής χώρας μας. Ε ίναι κυρίως γνωστή άπό τό άρχαιότερο Ε λληνικό μαντείο τής Δωδώνης καί μερικά άλλα μνημεία καί ευρήματα των ιστορικών χρόνων1. 'Η προϊστορική εποχή ήταν ελάχιστα γνω στή2 καί εΐδικώτερα ή έποχή του λίθου άγνωστη ώς τις άρχές τής δεκαετίας 1 9 3 0 -1 9 4
more » ... 0 . Στο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τότε ώς σήμερα ή γνώση μας γιά τήν προϊστορική 'Ή πειρο έχει άρκετά πλουτισθή μέ έ ρευνες, άνασκαφές καί μελέτες προϊστορικών θέσεων καί λειψάνων άπό "Ελληνες καί ξένους άρχαιολόγους, ιστορικούς καί ειδικούς επιστήμονες των Φ υσικών 'Ε πιστημ ώ ν3. * Τούς καθηγητές κ. κ. Φώτ. Πέτσα καί Σωτ. Δάκαρη, πού διάβασαν καί διόρθωσαν τό χειρόγραφο, καθώς κα ί τον καθη γητή τοϋ Π ανεπιστημίου τοϋ Cam bridge κ. Ε. Higgs, γ ιά τή ν άδειά του νά χρησιμοποιήσω σχέδια ευρημάτων του (
doi:10.26268/heal.uoi.9884 fatcat:355zmx2n7rh6bj2ceigjslatdy