Μελέτη των μεταβολών του υδατικού ισοζυγίου στην Ευρώπη με δεδομένα της δορυφορικής αποστολής GRACE:

Χρήστος Γεωργίου Κοκκίδης
2014
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στo πλαίσιo του μεταπτυχιακού προγράμματος "Γεωπληροφορική" με κατεύθυνση τις "Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μεθόδους" του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τα αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται είναι η μεταβολή του υδατικού ισοζυγίου σε επιλεγμένη περιοχή μελέτης από τα νεότερα δεδομένα (release data 05) της δορυφορικής αποστολής GRACE. Η εργασία είναι στην ουσία η συνέχεια της αντίστοιχης εργασίας
more » ... υ εκπονήθηκε από την κ. Κολυβάκη στην οποία χρησιμοποιήθηκε η προηγούμενη έκδοση (release 04) των μοντέλων GRACE. Η εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια που αποτελούνται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο γίνεται η επιλογή όλων των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι μόνο τα μηνιαία μοντέλα της αποστολής GRACE αλλά και η επιλογή της περιοχής μελέτης, του τμήματος που θα θεωρηθεί σαν το στατικό μέρος του πεδίου βαρύτητας, των δεικτών ταλάντωσης αλλά και των υδρολογικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν για τις συγκρίσεις με τα αποτελέσματα της αποστολής GRACE. Το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο είναι εισαγωγικά. Στο μεν πρώτο αναφέρονται οι στόχοι και αναλύεται η δομή της εργασίας, στο δεύτερο ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης. Συγκεκριμένα αφού γίνει μια αναφορά στις εισαγωγικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας, ακολουθούν τα βασικότερα στοιχεία των σύγχρονων δορυφορικών αποστολών μελέτης του πεδίου βαρύτητας της γης. Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στα προϊόντα και τα οφέλη των αποστολών αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η επιλογή των δεδομένων της εργασίας. Αρχικά γίνεται η επιλογή της περιοχής, ενώ ακολουθεί η επιλογή των μηνιαίων γεωδυναμικών μοντέλων GRACE που θα χρησιμοποιηθούν στα παρακάτω. Στο πλαίσιο της επιλογής αυτής δίνονται αρκετά αριθμητικά αλλά και οπτικά πειράματα. Επιλέγεται στη συνέχεια το στατικό γεωδυναμικό μοντέλο, οι δείκτες ταλάντωσης αλλά και τα υδρολογικά μοντέλα. Το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο αφορούν το σύνολο των αριθμητικών αποτελεσμάτων αλλά και των παραγόμενων [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.134895 fatcat:tvbdtsumzfdytafkrecxpnqz3i