German deonymic determinative compounds with personal names as roots and their Serbian equivalents

Sofija Mijovic
2017 Nasle?e  
У раду се на богатом корпусном материјалу издвајају и анализирају детерминативне сложенице немачког језика у којима лична имена као базне конституенте имају статус апелатива. Будући да српски језик не поседује наведени творбени образац, испитују се могућности преводне еквиваленције лексичких јединица на језичком пару немачко-српски. Контрастивна анализа је пре свега усмерена на творбене механизме којима се успоставља однос еквиваленције на значењском плану, као и на идентификацију основичких
more » ... сема и творбених форманата који учествују у датом процесу. Кључне речи: детерминативне сложенице, творба именица, деоними, апелативи, еквиваленција, конотација, деривација
doi:10.5937/naslkg1738095m fatcat:hc66getutngmtdmoe6n6byeq5e