War and national identity of Serbs in the Republic of Srpska and BH [thesis]

Jelena Vukoicic
Основни предмет овог истраживања је комплексан однос рата и националног идентитета на примеру Срба у Републици Српској и БиХ. Рат и насиље имају више значајних друштвених функција од којих је једна од најбитнијих њихова улога у формирању и афирмацији личног и колективног националног идентитета. Структура односа и веза између рата и националног идентитета је изразито комплексна, обзиром да ова два феномена имају симбиотски однос и врше међусобни утицај на више различитих начинасвака претња
more » ... алном колективитету доводи до кохезије унутар саме заједнице и пораста утицаја оних фактора који одређују њене етничке и културне специфичности, док, са друге стране, јак осећај националног идентитета олакшава и подстиче мобилизацију по етничкој основи у случају претње конфликтом.Иако сваки оружани конфликт покреће низ механизама неопходних за стварање кохезије заједнице у циљу одбране територије, културе и живота њених чланова, међу којима је један од најзначајнијих афирмација националних идентитета, у сукобима изазваним, мотивисаним и представљеним етничким и/или религијским разликама често се испољава далеко виши степен емотивности, док се само насиље уклапа у културне шаблоне и постаје симбол културних вредности што консеквентно доводи до јачања стварних или перципираних узрока конфликтаетничких и религијских идентитета. Поред непосредне улоге рата у стварању и афирмацији националног идентитета, његова посредна улога је такође изузетно значајна обзиром да је рат кроз историју имао велики утицај на готово све значајне компоненте идентитета, као што су историја, религија, државност, култура, традиција, митови и легенде. Босна и Херцеговина и Република Српска представљају изузетно занимљиве студије случаја за анализу улоге рата у афирмацији националног идентитета због своје бурне историје, етничке мешавине становништва и бруталног грађанског рата који је обележио прве године након признавања државног суверенитета државе БиХ. Током највећег дела своје историје Босна и Херцеговина је представљала раскршће различитих цивилизација, религија и култура, на чијој су се територији смењивали утицаји Европе и Азије, источне и западне културе, ислама и хришћанства, као и различитих националних и државних интереса регионалних и међународних чинилаца. Сви ови утицаји имали су значајну улогу у стварању и обликовању идентитета свих народа у овом региону, па тако и Срба који су чинили већину становништва у БиХ током највећег дела њене историје; анализа улоге рата у афирмацији српског националног идентитета може да помогне разумевању, не само националног бића српског народа, већ и савремених политичких кретања у Босни и Херцеговини, као и комплексне ситуације у којој се ова држава налази од самог стицања своје независности. Обзиром да је велики део историје Срба у БиХ обележен многобројним ратовима против страних окупатора и вековима проведеним под туђинском влашћу несумњиво је да су ови фактори, посредно и непосредно, имали снажан утицај на српски национални идентитет. У том контексту, потребно је обратити посебну пажњу на непосредну и посредну улога рата у афирмацији идентитета, као и на њену историјску и савремену димензију. Бројни освајачки и грађански ратови, као и периоди страних окупација, извршили су велики утицај на обликовање националне свести српског народа; то се посебно односи на отоманска освајања и владавину која представља кључни историјски период за развој српског националног идентитета у РС и БиХ. Кључни фактори формирања идентитета такође су обликовани вишевековним утицајем рата и насиља, на првом месту Српска православна црква, а затим епска поезија, легенде и митови (нарочито косовски мит), традиција, литература и историографија. Значајну улогу у афирмацији националног идентитета Срба у РС и БиХ имали су и догађаји из блиске прошлости овог региона, односно распад Југославије и грађански рат у Босни и Херцеговини. Највећа и најзначајнија промена произишла из босанског рата, и уједно најзначајнији догађај за српски народ у савременој историји БиХ, јесте настанак Републике Српске која је највећи гарант опстанка Срба на овим просторима и очувања њиховог националног бића. Основни циљ ове дисертације је да се истраживањем односа феномена рата и идентитета покаже место и значај улоге рата у афирмацији националног идетитета генерално, као и да се анализира и дефинише улога рата у развоју и афирмацији идентитета српског народа у РС и БиХ. Рат је несумњиво један од најзначајнијих фактора у формирању и афирмацији националног идентитета, и управо су ратови кроз историју имали кључну улогу у стварању и обликовању етничких и културних карактеристика различитих националних заједница. Анализом различитих компонената националног идентитета Срба у Републици Српској и БиХ, и фактора који имају улогу у његовом формирању и афирмацији, долази се до закључка да су бројни ратови и периоди страних окупација такође имали кључну улогу у афирмацији колективног идентитета ове националне заједнице. Кључне речи: конфликт, рат, насиље, национални идентитет, Босна и Херцеговина, Република Српска War and National Identity of Serbs in the Republic of Srpska and B&H Resume The main subject of this research is the complex relationship between the war and national identity in the case of the Serb population in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina.War and violence have multiple significant social functions, out of which one of the most important is their role in a formation and affirmation of individual and collective national identity.The structure of the relations and connections between war and national identity is extremely complex, for these two phenomena have symbiotic relationship and influence each other in different ways -every threat to a national collectivity leads to the cohesion within a community and rise off all the factors which determine its ethnic and cultural characteristics, while, on the other hand, a strong feeling of national identity facilitates and encourages mobilization on the ethnic base in the case of the threat of conflict.Although every armed conflict starts a number of mechanisms crucial for the creation of the cohesion of a community in order to defend the territory, culture and lives of its members, out of which one of the most important is the affirmation of national identities, conflicts caused, motivated and represented by ethnic and/or religious differences often manifest much higher level of emotionality, while the violence is fitted within a cultural frame, becoming a symbol of cultural values, which consequently leads to the strengthening of the real or imagined causes of conflict/ethnic and religious identities. Apart from war's direct role in the creation and affirmation of national identity, its indirect role is also very important, for war throughout the history has had huge influence on almost all of the important components of identity, such as history, religion, statehood, culture, tradition, myths and legends. Bosnia and Herzegovina and the Republic of Srpska are extremely interesting case studies for the analysis of the impact of war on national identity because of their turbulent history, ethnic diversity and exceptionally brutal civil war which marked first years of Bosnia as a sovereign state. Throughout the history Bosnia has been the point of intersection between different civilizations, religions and cultures, Europe and Asia, Eastern and Western culture, Islam and Christianity, and different national interests of international and regional actors. All of these influences have had a great role in the creation and shaping of the identities of all the peoples in this region, including Serbs who made the majority of the population in Bosnia and Herzegovina during the biggest part of its history; the analysis of the role of war in the affirmation of the Serb national identity can help the understanding, not only of the Serb national consciousness, but also of the contemporary politics in Bosnia and Herzegovina, as well as the complex situation in which this country has been since the first day of its independence. Since the biggest part of the history of Serbs in Bosnia and Herzegovina had been marked by numerous wars against the foreign occupiers and centuries spent under the governance of foreign powers, it is beyond doubt that these factors have had strongly influenced Serb national identity, directly and indirectly. In that context, special attention needs to be paid to the direct and indirect role of the war in the affirmation of identity, as well as its historical and contemporary dimension. Numerous conquests and civil wars, as well as the periods of foreign occupations, have had a great influence on the shaping of the national consciousness of the Serb people; this particularly refers to the Ottoman conquests and governance which represent the key historical period for the development of the Serb national identity. The key factors in the formation of identity have had also been shaped by the centuries old impact of war and violence; this applies to the Serb Orthodox Church, in the first place, as well as the epic poetry, legends, myths (particularly Kosovo myth), tradition, literature and historiography. The events in the near past, that is, the break up of Yugoslavia and civil war in Bosnia and Herzegovina, have also played an important role in the affirmation of the national identity of Serbs in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina. The biggest and most important change which resulted from Bosnia war, and also the most important event for the Serb people, in the contemporary history of Bosnia and Herzegovina, is the creation of the Republic of Srpska, which is the biggest guarantee of the survival of Serbs in this region and the preservation of their national identity. The main aim of this dissertation is to show the place and importance of the role of war in the affirmation of national identity in general, as well as to analyze and define the role of war in the development and affirmation of the identity of the Serb people in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina. War is, beyond any doubt, one of the most important factors in the creation and shaping of ethnic and cultural characteristics of different national communities. The analysis of different components of the national identity of Serbs in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, and factors that have the role in its formation and affirmation, leads to the conclusion that the numerous wars and periods of foreign occupations have also had the key role in the affirmation of collective identity of this national community. 1.1. Одређење проблема и предмета истраживања у тези национални идентитет српске заједнице у РС и БиХ, која се, од стране одређених делова међународне заједнице, углавном доживљава као главна 'препрека' стабилности и одрживости босанске државе, као и стварању босанског идентитета, и покушати да пронађе везу између рата и идентитета у фактичкој и митолошкој српској историји и садашњости. Један од основних аргумената тезе биће да у основи неприхватања било какве врсте 'босанског' идентитета од стране српске националне заједнице лежи потреба за сигурнишћу, како сигурношћу идентитета, тако и сигурношћу индивидуалног и групног опстанка који се сматрају угроженим покушајима стварања "лонца за топљење" сачињеног од различитих босанскохерцеговачких заједница. Српски национални идентитет, па тако и идентитет српског корпуса у РС и БиХ, спада у етнички модел, што значи да га сачињавају заједничка вера, култура, језик, традиција, историјска прошлост, државност, национална свест, митови и легенде. Обзиром да је српски народ у Републици Српској и БиХ највећи део своје савремене историје провео под влашћу страних окупатора, којој су претходили девастирајући ратови, а одржавали је и пратили сукоби и репресија, фактори обликовања идентитета несумњиво су претрпели значајан утицај, како насиља директно, тако и његове улоге у формирању културног дискурса. Како истиче Јосиф Бодански у својој анализи националног идентитета два највећа народа бивше Југославије, Срба и Хрвата, ове нације су се развијале и обликовале под утицајем доминација различитих страних окупатора које су трајале стотинама година, односно готово читаву њихову модерну историју. Стога су, до тренутка стицања независности, и један и други народ већ имали врло посебно и различито наслеђе и концепте политичке културе, економског развоја, као и социо-религијске свести. 14 Српски национални идентитет се, према томе, развијао како под утицајем културних и религијских, тако и под утицајем друштвених и историјских фактора, односно, у највећој мери, ратова, страних окупација и сложених међуетничких односа који су из њих произишли.
doi:10.2298/bg20120926vukoicic fatcat:q4alck6gmvblrpm5ty46af7qeu