Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in south east Europe
Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje privlačnosti območij in upravljanja politik v jugovzhodni Evropi

Ljiljana Živković, Stefano Marani, Sandi Berk, Vesna Dežman Kete, Francesco Trapani, Gianandrea Esposito, Natalija Špeh, Đorđe Milić, Tijana Živanović, Blaž Barborič
2015 Geodetski vestnik  
| 752 | | 59/4 | RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES V G 2 0 1 5 GEODETSKI VESTNIK | letn. / Vol. 59 | št. / No. 4 | IZVLEČEK SI | EN KEY WORDS KLJUČNE BESEDE Space, spatial development, spatial information system, territorial monitoring system, territorial attractiveness, EU, South East Europe Policy-based management towards sustainable and cohesive territorial development needs a strategic priorities oriented information platform. This information platform should secure an effective
more » ... cision-making process as well as an efficient coordination of sectoral policies and activities. In order to achieve and implement commonly agreed development priorities in the future, the European Union have launched several strategic initiatives, such as Europe 2020, INSPIRE, etc. These strategies ones are expected to provide appropriate responds to development needs, as well as to support the creation of relevant policies. Aiming to establish a territorial monitoring information system in SEE region, eight countries have launched the project "Territorial Attractiveness Assessment in South East Europe" within the 4th Call of SEE Transnational Cooperation Programme. Such an information system is, needed to build a region-wide information platform for an efficient decision-making and coordination of strategic actions towards smart, sustainable and inclusive growth. The pilot domain of project was territorial attractiveness. This article provides a description of project's main results. prostor, prostorski razvoj, prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja v prostoru, privlačnost prostora, EU, jugovzhodna Evropa Trajnostni in uravnotežen razvoj območij, ki temelji na prostorskih razvojnih politikah, potrebuje strateškim prioritetam in ciljem podrejeno informacijsko podporo. Takšna informacijska podpora mora zagotavljati učinkovit proces odločanja kot tudi učinkovito usklajevanje sektorskih politik. Da bi v prihodnosti dosegli in uresničili prednostno dogovorjene naloge, je Evropska unija začela z izvajanjem strategij, direktiv in pobud, kot so Evropa 2020, INSPIRE etc.. Te informacijsko usmerjene strategije naj bi zagotovile ustrezne odgovore glede razvojnih potreb kot tudi podporo pri oblikovanju ustreznih politik. Osem partnerskih držav in regij si je s projektom "Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi", ki je bil izbran na četrtem razpisu transnacionalnega programa JV Evropa, zadalo cilj oblikovanja zasnove informacijskega sistema za spremljanje stanja v prostoru na območju Jugovzhodne Evrope. Ta naj bi predstavljal pomoč odločevalcem v prostoru pri sprejemanju kakovostnih, podatkovno zasnovanih odločitev. Osrednja tema projekta je bil pojem privlačnosti območij. Članek predstavlja metodologijo in rezultate projekta.
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.752-766 fatcat:sdrmedkgvngxvcvzw4dyobhvp4