Fraktalne właściwości akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP)

Łukasz Siemieniuk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Adam Gardocki, Nina Siemieniuk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
2019 Optimum Economic Studies  
Streszczenie Cel -Nadrzędnym celem działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) było powołanie innowacyjnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości na uczelniach całej Polski. W wyniku podjętych przez Fundację AIP działań powstała pierwsza w Polsce i największa w Europie sieć instytucji udzielających wsparcia na zasadzie preinkubacji i inkubacji pomysłów biznesowych. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), fraktali i organizacji
more » ... aktalnej oraz zaprezentowanie wybranych aspektów funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na zasadach organizacji fraktalnej. Metoda badań -W artykule wykorzystano literaturę krajową dostępną na dany temat, jak również dane źródłowe, których wyniki zostały zaprezentowane w formie map i rysunków. Wnioski -Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) działają w oparciu o schemat organizacji fraktalnej. Oryginalność / wartość -W publikacji wykazano, iż Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) posiadają właściwości fraktalne i funkcjonują na zasadach organizacji fraktalnej. Słowa kluczowe: fraktal, organizacja fraktalna, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, AIP 1 Artykuł wpłynął 12 grudnia 2018 r., zaakceptowano 6 maja 2019 r. MISCELLANEA Fraktalne właściwości akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 93 FRACTAL PROPERTIES OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP INCUBATORS (AIP) Summary Purpose -The main purpose of operating Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) was to organize an innovative network of entrepreneurship incubators at universities across Poland. As a result of the activities undertaken by the AIP Foundation, the first in Poland and the largest in Europe network of institutions providing support on the basis of pre-incubation and incubation of business ideas was established. The main purpose of the publication is to discuss the essence of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP), fractals and fractal organization and presenting selected aspects of the functioning of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) as an institutional form of academic entrepreneurship development in Poland on the principles of a fractal organization. Research method -The article uses the national literature about the given topic, as well as source data, the results of which were presented in the form of maps and drawings. Results -Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) operate on the principles of a fractal organization. Originality /value -On the basis of the conducted research it was shown that Academic Enterprise Incubators (AIP) have fractal properties and function on the principles of a fractal organization.
doi:10.15290/oes.2019.03.97.07 fatcat:tjo75kbg5feojgfbzymhghceve