Vasile Haheu Locuinţe și anexe gospodărești ale tracilor septentrionali: tradiţii și inovaţii

Vasile Haheu
2016 Revista Arheologică, serie nouă   unpublished
Houses and annexes of the northern Thracians: traditions and innovations The addressed artifacts represent the most important elements in reconstructing the life style, as well as the socio-economic , political and spiritual aspects of Northern Thracians. The proposed study area is the Carpathian-Dniester-Pontic lands and it covers chronologically the period from the end of the 7 th-3 th century BC. The purpose of the research is to emphasize the specifics of the living space, the possible
more » ... opments of the dwelling structures (houses) and the daily activities of the Thraco-Gets. Both identify several Greek influences not only in the zone surrounding the colonies but also in more distant structures. At the moment, a synchrony of the different types of houses within the component categories is attested for the whole period. Vasile Haheu Locuinţe și anexe gospodărești ale tracilor septentrionali: tradiţii și inovaţii Artefactele abordate constituie categoriile de vestigii dintre cele mai importante pentru reconstituirea modului de habitat al tracilor septentrionali, precum și a aspectelor social-economice, politice și spirituale. Arealul propus studiului sunt pământu-rile carpato-nistreano-pontice, iar cadrul cronologic cuprinde perioada de la sfârșitul sec. VII-sec. III a.Chr. Scopul cercetării este de a evidenţia particularităţile spaţiale, precum și posibilele evoluţii în timp a structurilor de trai (locuinţe) și celor de acti-vitate cotidiană a traco-geţilor. Atât primul, cât și al doilea deziderat documentează anumite influenţe grecești, nu numai în zona limitrofă coloniilor, dar și asupra structurilor mai îndepărtate. În prezent se constată sincronismul diferitelor tipuri de obiective în interiorul categoriilor componente pentru întreaga perioadă. Василе Хахеу Жилища и хозяйственные сооружения северных фракийцев: традиции и инновации Предложенные артефакты составляют важные категории древностей в реконструкции образа жизни и жизне-деятельности северных фракийцев, равно как и социально-экономических, политических и духовных аспектов. Гео-графически рассматриваются памятники карпато-днестровско-понтийских земель-ареал распространения культуры северных фракийцев, а временной период включает конец VII-III вв. до н.э.-ее становление и расцвет. Цель исследо-вания выявить пространственные особенности и возможную эволюцию во времени жилых и хозяйственных структур фрако-гетов. Обе эти составные указывают на отдельные греческие влияния, особенно в зоне их непосредственной близости, да и в отдаленных регионах. В настоящее время доказывается некий синхронизм для всего периода разных типов структур внутри составных категорий.
fatcat:ijd6q6om7rbsjcf7icnqysinnq