Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

Nevin Şahin, Melike Dişsiz, Melike Dişsiz, Hemşire, Osman Mazhar, Ruh, Sinir Hastalıkları, Eğitim Ve, Araştırma Hastanesi
unpublished
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşire/ebe ve sağlık memurlarının aile içi şiddete yönelik yaklaşımlarını belirlemek üzere bir tutum ölçeği geliştirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak ve bu konuda çalışan uzmanların görüşlerine başvurularak toplam 31 itemli madde havuzu hazırlanmıştır. Daha sonra uzmanların içerik analizi indeksi (Content Validity Index-CVI) ile değerlendirmeleri sonucunda 20 maddeye indirilmiştir. Tekrar düzenlenen ölçek taslağı,
more » ... taslağı, İstanbul'da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (n=239), Şişli Etfal (n=80) ve Medical Park (n=81) hastanelerinde çalışan toplam 400 sağlık personeline uygulanmıştır. Bulgular: Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.79, Barlett Testi anlamlılık değeri 0.000 bulunmuştur. Ölçekte bulunan itemlerin madde toplam korelasyonları 0.26-0.49, faktör yükleri ise 0.65-0.32 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.72 olarak bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda 13 maddeli toplam varyansın %51.227'sini açıklayan 4 faktörlü ölçeğe ulaşılmıştır. Sonuç: Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, ölçeğin yapısal özellikleri ve iç tutarlılık açısından kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. Ancak ölçeğin genellenebilirliği açısından sağlık çalışanları dışındaki gruplara da sınanabilir.
fatcat:zuw3ps2ipveqjldxfxis44bzky