Sütçü İneklerde Subklinik Mastitislerde Meme İçi Ozon Tedavisinin İyileştirici Etkisi

İbrahim DOLĞUN, Mustafa Kemal SARIBAY, Erhan TEK
2020 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Geliş Tarihi: 28.11.2019 Kabul Tarihi: 05.06.2020 Özet: Çalışmada subklinik mastitis teşhisi konulan ineklerde ozon gazı tedavisinin iyileştirici etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmanın materyalini laktasyondaki 20 baş ineğe ait 24 adet subklinik mastitisli meme lobu oluşturdu. Subklinik mastitisli hayvanların tespiti amacıyla, her ineğin dört meme lobundan ayrı ayrı alınan süt örneklerine CMT uygulandı ve CMT pozitif reaksiyon veren ineklerden bakteriyolojik muayene amacıyla numune
more » ... İnekler iki gruba ayrıldı, ilk gruba (Grup I, n=10) 3 gün süresince ve 24 saat ara ile antimastit preparatı (Tetra delta LC ® , Pfizer) meme içi yolla uygulandı. İkinci gruba (Grup II, n=10) ozon jenaratöründen (Genozon ® ) 6 mg/lt ozon hesabıyla, 1-5 lt arası ozon/oksijen gazı, 1 lt/dk hesabıyla 3 gün uygulandı. Grup I'de süt örneklerinde üreyen bakterilerin 9 adet Koagulaz Negatif Staphylococcus spp. (KNS) (%75), 2 adet Staphylococcus aureus (%16.67) ve 1 adet KNS + Staphylococcus aureus (%8.33) olduğu görüldü. Tedavi sonrası bakteriyolojik iyileşme oranları sırasıyla %77.77 (7/9), %50 (1/2) ve %100 (1/1) olarak saptandı. Grup II'de süt örneklerinde üreyen bakteriler, 5 adet (%41.66) KNS, 2 adet Staphylococcus aureus (%16.67), 2 adet (%16.67) Streptococcus spp. ve 3 adet KNS+Streptecoccus spp. olarak tespit edildi. Bakteriyolojik iyileşme oranları sırasıyla %100 (5/5), %100 (2/2), %0 (0/2) ve % 0 (0/3) olarak saptandı. Grup I ve Grup II'nin toplamda bakteriyolojik iyileşme oranları ise sırasıyla %75 (9/12), %58.33 (7/12) olarak belirlendi. Sonuç olarak, meme içi ozon gazı uygulamasının KNS ve Staphylococcus aureus'dan kaynaklanan subklinik mastitislerin tedavisinde oldukça etkin olduğu ve antibiyotiklere alternatif olabileceği, Streptecoccus spp. kaynaklı subklinik mastitlerde ise iyileştirici etkisinin olmadığı kanısına varıldı. Abstract: This study aimed to determine the curative effect of ozone gas treatment in cows diagnosed with subclinical mastitis. The material of the study consisted of 24 subclinical mastitis mammary lobes belonging to 20 cows in lactation. For the detection of animals with subclinical mastitis, CMT was applied to the milk samples taken from the four breast lobes of each cow, and samples were taken from the cows reacting CMT positive for bacteriological examination. The cows were divided into two groups, in the first group (group I, n = 10), for 3 days and 24 hours apart antimastitis preparation (Tetra delta LC®, Pfizer). The second group (group II, n = 10) was treated with ozone gas for 3 days which was generated from ozone generator (Genozon®) 6 mg/lt ozone, 1-5 lt ozone/oxygen gas and 1 lt/minute calculation. The isolated bacteria in group I, 9 CNS (75%) and 2 Staphylococcus aureus (16.67%) and 1 KNS + Staphylococcus aureus (8.33%). Bacteriological recovery rates after treatment were 77.77% (7/9), 50% (1/2) and 100% (1/1), respectively. The isolated bacteria in group II, 5 (41.66%) CNS and 2 Staphylococcus aureus (16.67%), 2 (16.67%) Streptococcus spp. and 3 KNS + Streptoecoccus spp. Bacteriological recovery rates were 100% (5/5), 100% (2/2), 0% (0/2) and 0% (0/3) respectively. Bacteriological recovery rates of group I and II were 75% (9/12) and 58.33% (7/12), respectively. As a result, it was concluded that intramammary ozone gas application is highly effective in the treatment of subclinical mastitis caused by KNS and Staphylococcus aureus and may be an alternative to antibiotics but there is no curative effect in subclinical mastitis originated from Streptoecoccus spp.
doi:10.31196/huvfd.652361 fatcat:kwmd647hojhvvcfwm6fnuiq5zm