‫روش‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫معذنی‬ ‫مواد‬ ‫بر‬ ‫پخت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ویتامین‬ ‫های‬ A ‫و‬ E ‫باله‬ ‫زرد‬ ‫شانک‬ ‫ماهی‬ ‫فیله‬ ‫در‬ Acanthopagrus latus ‫علی‬ ‫داود‬ ‫پور‬

unpublished
fatcat:ua7lxg4e5vh47bkcbxrilgmybe