Original Article Combining CA125 and VEGF-C serum markers for diagnosis endometriosis

Xu-Hong Huang, Yuan-Ping Chen, Wei-Wei Song, Chun-Lin Tao, Yu-Hong Han, Duo-He Sun, Fei-Gu, Tian-Jiao Luo, Guang-Xu Xu, Huan Lu
2016 Int J Clin Exp Med   unpublished
The most accurate procedure for diagnosis of endometriosis is laparoscopy.
fatcat:xo7yzfx7sraijjvwwik5znjyze