ارائه الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

مرتضی فتوحی, احمد اکبری, مسلم چرابین, علی معقول
2020 ‏‫‬‭Tusi̒ah-i āmūzish-i Jundī/shāpūr  
دانشگاه فرهنگیان برای ایفای مأموریت خود یعنی تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی و برای پیش­رو بودن در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش می‌بایست برخوردار از هیأت علمی توانمند، تعالی­جو و تحول­آفرین باشد. این پژوهش جهت تدوین الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. با روش آمیخته در گام نخست با ادبیات مروری مؤلفه‌های توانمندسازی احصاء، سپس با مصاحبه با ده نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، فهرستی از 48 مؤلفه و 14 بعد تهیه و در قالب
more » ... ه و در قالب پرسش­نامه‌ای با 118 گویه (با پایایی 9/0) توسط اعضای هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان استان­های خراسان رضوی و شمالی به تعداد 53 نفر پاسخ داده شد. سپس به روش تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 در 14 بعد مؤلفه شناسایی شد. در نهایت با روش تحلیل عاملی تأییدی الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی ارائه گردید. در گام اول، به شناخت 48 مؤلفه، در گام دوم تعداد 37 و در گام آخر الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی با 30 مؤلفه در 14 بعد تأیید گردید. مدل ارائه شده با مقدار احتمال 001/0 دارای برازش و روایی بود. نتایج نشان داد که ضمن توجه خاص به مبانی فلسفی زمینه اجرای مؤلفه‌های توانمندسازی را فراهم و با ارزشیابی و بازخورد اقدامات انجام شده، توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان را فراهم آورد.
doi:10.22118/edc.2019.206487.1177 doaj:f4e3a71bba83453897ee167e63cbc15a fatcat:jz73xyanhzdpropn4mh4lqrssm