Relationship between ABO blood group and Migraine

Osman Korucu, Oktay Bulur
2019 Ankara Medical Journal  
1 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 2 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği Amaç: ABO kan grubu ile ilgili hastalıklar bulaşıcı hastalıklar (kolera, helicobacter pylori, echerichia coli), kardiyovasküler hastalık, maligniteler ve alerjik durumlardır. Çalışmamızda ABO kan grubu ile migren arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metot: Nöroloji polikliniğinde Ocak 2008 ve Aralık 2018 tarihleri arasında migren tanısı almış ve kan grubu olan
more » ... 85 erişkin hasta dosyası geriye dönük olarak incelendi. Hastane bilgi sisteminden hastaların yaş, cinsiyet ve kan grupları kaydedildi. Bulgular: Hastalarda kan gruplarının dağılımı: A Rh+: 383(%38,89), A Rh-: 53(%5,38), B Rh+: 148(% 15,03), B Rh-: 16(% 1,62), AB Rh+: 93(%9,44), AB Rh-: 8(% 0,81), 0 Rh+: 257(% 26,09), 0 Rh-: 27(% 2,74) bulundu. Sonuç: Çalışmamızda A Rh+ kan grubunun migren hastalarında en sık görülen kan grubu olduğunu bulduk. Anahtar Kelimeler: Migren, ABO, Kan grubu Objectives: Disorders related with ABO blood group are infectious disease (cholera, helicobacter pylori, echerichia coli), cardiovascular disease, malignancies and allergic status. We aimed to elucidate the association between ABO blood group and migraine. Materials and Methods: We investigated retrospectively the files of 985 adult patients who were diagnosed with migraine and had blood type between January 2008 and December 2018 in neurology outpatient clinics included in the study. The age, gender and blood group of the patients scanned and recorded retrospectively from the hospital data system. Results : Distribution of blood groups in patients as follows: A Rh+: 383(38.89 %), A Rh-: 53(5.38 %), B Rh+: 148 (15.03 %), B Rh-: 16(1.62 %), AB Rh+: 93(9.44 %), AB Rh-: 8(0.81 %), 0 Rh+: 257(26.09 %), 0 Rh-: 27(2.74 %). Conclusion: We found that in our study A Rh+ blood group was most prevalence blood group in migraine patients.
doi:10.17098/amj.624430 fatcat:pdei2mbwlbhnrigvfrokmpddfe