In silico risk assessment for skin sensitization using artificial neural network analysis

Kyoko Tsujita-Inoue, Tomomi Atobe, Morihiko Hirota, Takao Ashikaga, Hirokazu Kouzuki
2015 Journal of Toxicological Sciences  
In silico risk assessment for skin sensitization using arti ia neura net ork ana sis oko su ita noue omomi to e ori iko irota akao s ikaga an irokazu ouzuki
doi:10.2131/jts.40.193 pmid:25786524 fatcat:ij5vlg2x7rgfhcclekxtrjuyri