SERMAYE PİYASALARINDA BİLGİ ETKİSİ: BİST 30 UYGULAMASI

Ahmet BAYRAKTAR
2019 the Journal of Academic Social Sciences  
SERMAYE PİYASALARINDA BİLGİ ETKİSİ: BİST 30 UYGULAMASI Öz Bilgi etkinliği piyasa fiyatlarının bilgiyi doğru ve hızlı bir şekilde yansıtması ve bu şekilde varlığın doğru değerinin oluşması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, 2017-2018 yılları arasında BİST U 30 Endeksinde işlem gören hisse senetlerinin fiyat ve işlem hacmi üzerindeki bilgi etkisi incelenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre piyasaya ulaşan yeni bilgiler hisse senetlerinin fiyat ve işlem hacmi üzerinde etkili olmaktadır. Hisse
more » ... edi fiyatları, gün bazında, olumlu bilgide duyuru tarihlerinde yükselmekte, olumsuz bilgide ise düşmektedir. İşlem hacmi, olumlu bilgide, duyuru tarihi ve duyuru tarihi sonrası süreçte artmaktadır. Olumsuz bilgide ise sınırlı bir artış söz konusudur. Abstract Information efficiency is defined as market prices reflecting information accurately and quickly and thus, creating the correct value of the asset. In this study, the effect of the information on the price and transaction volume of stocks traded in BIST U 30 Index between 2017-2018 is examined. According to the results of the study, new information on the market has an impact on the price and transaction volume of stocks. Stocks prices, on the basis of days, increase in positive information on announcement dates and decrease in negative information. The transaction volume is increasing in the positive information, the date of announcement and the period after the announcement date. On the other hand, there is a limited increase in negative information. Giriş Sermaye piyasası etkinliği ilkesine göre, sermaye piyasası temelde etkindir ve alım ve satım konusu olan finansal varlıkların piyasa fiyatları tüm bilgileri içermektedir. Hisse senedi fiyat hareketleri, bilgi içeriğinden kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar söz konusu bilgi içeriğini kullanarak hisse senetleri hakkında karar vermektedir. Piyasa etkinliği; faaliyet etkinliği, kaynak dağıtımı etkinliği ve bilgi etkinliği şeklinde üç açıdan incelenmektedir. Faaliyet etkinliğinde piyasada, fon arz ve talep edenler, minimum maliyetle işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kaynak dağıtımı etkinliğinde, piyasada kaynakların optimum dağıtımı hedeflenmektedir. Bilgi etkinliğinde ise fiyatların mevcut tüm bilgiyi yansıttığını kabul edilmektedir. Bilgi etkinliği piyasa fiyatlarının bilgiyi doğru ve hızlı bir şekilde yansıtması ve bu şekilde varlığın doğru değerinin oluşması olarak tanımlanmaktadır. Bilgi etkinliğine göre, hisse senedinin gelecek perspektifi hakkında, yatırımcıların önceden bilmediği yeni bilgi yayınlanıyorsa, eğer, hisse senedi piyasası etkin ise, yeni bilgi onun piyasa verileri ile hızlı bir şekilde birleşmelidir. Ayrıca, hisse senedinin fiyat artışı sürekli karakterli olmalıdır. Dolayısıyla, fiyat etkisinin uzun dönemli olması gerekmektedir. Bu çalışmada BİST U 30 Endeksi'nde işlem gören hisse senetleri ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu şeklinde gerçekleşen şirket satışı, yeni iş ilişkisi ve ağırlıklı olarak uluslararası derecelendirme kuruluşlarının not bildirimleri piyasaya ulaşan yeni bilgi kapsamında değerlendirilmiştir. Yeni bilgi de olumlu ve olumsuz bilgi(haber) olarak iki açıdan incelenmiştir. Bu çerçevede, 2017-2018 yılarında 14 hisse senedi için 31 pozitif ve 12 hisse senedi için 29 negatif nitelikte haber belirlenmiştir. Belirlenen her bir hisse senedi için, getiri ve işlem hacmi hesaplamalarında, KAP duyuru tarihleri baz alınarak, duyuru tarihinden 10 gün öncesi, duyuru tarihinden bir gün öncesi, duyuru tarihi ve Duyuru tarihinden 10 gün sonrası, günlük kapanış fiyat ve işlem hacmi piyasa verileri kullanılmıştır. Çalışmanın temel varsayımları, BİST U-30 Endeksi'nde işlem gören hisse senetlerinin fiyatları üzerinde haber(bilgi) etkisinin (+,-) ve işlem hacmi üzerinde de hacim oranının (, , = 1) olacağıdır. Bu varsayımlardan
doi:10.16992/asos.14662 fatcat:betf4j3gpvdt7c57rrihfcxwku