ŞEHİR METNİ BAĞLAMINDA ANDREY BİTOV'UN PUŞKİN EVİ'NDEN PETERSBURG

Orçun ALPAY
2021 Journal of International Social Research  
Öz Şehir ve metin, ilk bakışta her ne kadar birbirine uzak görünen iki sözcük ve kavram olsalar da esasen birbiriyle yakından ilişkilidir. İnsanın şehirle bir şekilde eş güdümlü olarak sürdürdüğü bir yaşamı olduğu gibi şehrin de insanın var ettiği ancak ondan bağımsız olarak somutlaşmış göstergeleri aracılığıyla kendi metnini oluşturarak onunla etkileşim kurduğu bir yaşam alanı vardır. Postyapısalcı felsefenin evreni (bilinci) bir metin olarak algılaması ile çağdaş dilbilim araştırmalarının,
more » ... onimlerin şehre özgü semboller olarak bir metin oluşturabileceği düşüncesi şehir ve metni birbirine yakınlaştırır. Petersburg, Rusya'nın Batı'ya dönen yüzü olarak kültürel ve tarihi değerleri ile en dikkat çeken şehirlerin başında gelir. Planlı bir inşa sürecine dayanan yaratılış miti ile Avrupai bir kent örneği sergileyen Petersburg, toponimleri, kültür, mimari, iklim, yer şekilleri vb. göstergeleriyle zengin bir metin örneği sunar. Rus Aydınlanma Çağı'ndan 20.yüzyıla uzanan süreçte pek çok şair ve yazarın hem içinde yaşaması hem de eserlerinde yaşatmasıyla bu şehir, edebi metinsel göstergelerin oluşmasını mümkün kılar. Bitov, gerek maddi kültüre gerekse de edebi-sanatsal mirasa ait olan bu göstergeler aracılığıyla şehre müze formu kazandırarak onu ölümsüzlüğe uğurlarken onun diğer bir yandan da ulaşılmazlığına örtük bir gönderme yapar. Çalışma, Petersburg şehrinin maddi-manevi göstergeleri aracılığıyla kurulan metnini, Andrey Bitov'un Puşkin Evi adlı postmodern romanı üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Abstract Although city and text are two words and concepts that seem distant from each other, these two notions are, in fact, closely related. Just as people have a coordinated life with the city in some way, the city also has a living space, created by human beings, although it interacts with human beings by creating its own text through concrete indicators independent from humankind. The fact that post-structuralism perceives the universe (consciousness) as a text and that contemporary linguistics studies suggest that toponyms can create a text as symbols unique to the city brings the city and the text closer together. St. Petersburg, as the face of Russia turning to the West, is one of the most remarkable cities with its cultural and historical values. Showcasing an example of a European city with its creation myth based on a planned construction process, St. Petersburg provides a rich example of text, including signs such as toponyms, culture, architecture, climate, and landmarks. This city has enabled the formation of literary textual signs, with many poets and writers living in Petersburg and taking the city as a subject during the period from the Russian Age of Enlightenment to the 20th century. While Bitov bids farewell to the city on its way to immortality by treating the city as a museum through these signs belonging to both material culture and literary-artistic heritage, he also makes an implicit reference to its inaccessibility. The study aims to examine the urban text of St. Petersburg through the postmodern novel titled Pushkin House by Andrei Bitov.
doi:10.17719/jisr.11351 fatcat:6im7v6darjaznjg2l6hwstp2ey