«КЛЮНІЙСЬКЕ ПРАВО» ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ПАПСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Д. Є. Забзалюк
2020 South Ukrainian Law Journal  
Стаття присвячена сутності та змісту реформації в Католицькій церкві, яка була започаткована духовними особами монастиря у Клюні в Х-ХІ століттях. У статті аналізується вплив клюнійських реформ на формування політико-правової доктрини Католицької церкви, а також на політичний, соціально-економічний, культурний, правовий та духовний розвиток Західної Європи загалом. У статті вводиться в науковий обіг таке поняття, як «клюнійське право». У статті вказується на те, що велика реформа клюнійських
more » ... ахів була спрямована на підпорядкування життя всього духовенства чернечим порядкам. Із самого початку проведення цієї реформи було підтримане найбільш прогресивними князями та єпископами, а вже потім до її реалізації підключилось і папство. Клюнійці прагнули створити сильну централізовану церковну організацію, тому сприяли звеличенню папської влади. Водночас і самі римські папи проводили централістську політику в Католицькій церкві. Звичайно, вони вступили в союз із клюнійцями, побачилии в них свою опору. У статті акцентується увага на тому, що масштабність клюнійських реформ дає підстави говорити про вироблення специфічного клюнійського права, яке ґрунтувалось на синтезі церковних та канонічних норм, а також створювало умови для розвитку цивілізованих цивільно-правових відносин та міжнародного права. Саме клюнійське право лежало в основі цієї і наступних папських реформацій. Навіть незважаючи на те, що папські реформи не прийняли більшість європейських правителів і кліриків, клюнійські нововведення дозволили папству стати наймогутнішою державною організацію середньовічної Європи. Після Папської революції була створена нова система канонічного права, яка відділилась від богослужіння, риторики і моралі; у цій системі використовувались, з одного боку, знову відкрите римське право в аспекті мови і правової доктрини, з іншого -новий схоластичний метод під час зведення в єдине ціле суперечливих текстів Ключові слова: «клюнійське право», Католицька церква, клюнійські реформи, Папа Римський, інвеститура, канонічне право. Zabzaliuk D. Ye. "Cluny law" as main factor of the pope reform of the Catholic Church in the Middle Ages The given article is dedicated to the essence and content of the reformation in the Catholic Church which was established by the spiritual persons of the monastery in Cluny in X-XI century. The impact of Cluny reforms upon the formation of the political and legal doctrine of the Catholic Church as well as political, socio-economic, cultural, legal and spiritual development of the Western Europe overall have been analyzed in the article. The concept "Cluny law" was first introduced in the work. The article points out that the great reform of the Cluny monks was aimed at subordinating the lives of all the clergy to the monastic order. From the very beginning, this reform was supported by the most progressive princes and bishops, and only then did the papacy join in its implementation. The Cluny sought to create a strong centralized church organization and therefore contributed to the glorification of papal authority. At this time, the popes themselves pursued a centralist policy in the Catholic Church. Of course, they entered into an alliance with the Cluny, seeing in them their support. The article emphasizes that the scale of Cluniac reforms gives grounds to talk about the development of specific Cluniac law, which was based on a synthesis of ecclesiastical and canonical norms, as well as created conditions for the development of civilized civil relations and international law. It was the Clunian law that formed the basis of this and subsequent papal reforms. Even though the papal reforms were not accepted by most European rulers and clergy, the Cluny innovations allowed the papacy to become the most powerful state organization in medieval Europe. After the Papal Revolution, a new system of canon law was created, separated from worship, rhetoric, and morality; this system used, on the one hand, the rediscovered Roman law in terms of language and legal doctrine, and, on the other, a new scholastic method in bringing together contradictory texts.
doi:10.32850/sulj.2020.3.33 fatcat:epdc5xlvprcevaoglfkjt3mxou