SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Musa POLAT, Hakkı KONTAŞ
2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ili Kâhta ilçesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 8 ilkokulda görev yapan 189 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerini belirlemek için "Ne Kadar Yaratıcısınız?" ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada yaratıcılık ölçeğinin güvenirliği .86 olarak bulunmuştur. Verilerin
more » ... nmuştur. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t-testi, Mann Whitney-U ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ile cinsiyetleri, medeni durumları, anne ve baba eğitim düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmazken, öğretmenlerin mesleki kıdemleri, çocukluklarının geçtiği yerleşim birimleri, kitap okuma alışkanlıkları durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Aynı zamanda araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun düşük düzeyde yaratıcı olduğu görülmektedir. ABSTRACT The main purpose of this research is to examine primary school teachers' creativity level. Study group in this research consist of 189 primary school teachers who are give education at the first grade primary schools in Kâhta district of Adıyaman city in 2015-2016 school year. The research is a survey model and descriptive study. In the research, to evaluate students' levels of creativity a scale named "How Creative Are You?" is used. The reliability of the creativity scale, applied to primary school teachers, is found as .86. In the research, t-test, Mann Whitney-U, ANOVA tests are used in the analysis of the data. According to research results, there is no meaningful difference between primary school teachers' creativity levels according to their gender, marital status and mothers and fathers' educational background whereas there is a meaningful difference between primary school teachers' creativity levels based on seniority, places where they grown up, reading book habit.
doi:10.17240/aibuefd.2018.18.39790-471181 fatcat:yfwwcqojsze4fmr35v7baxdxtm