The importance and practice of posing questions in teaching English at elementary school age

Radmila Bodric, Violeta Stojicic, Aleksandar Jagrovic
2016 Nastava i Vaspitanje  
Радмила В. бодрич 1 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Виолета З. Стојичић Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Александар М. Јагровић Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду ЗНАчАЈ И ПРАКСА ПОСТАВЉАЊА ПИТАЊА у НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ОСНОВНОШКОЛСКОМ уЗРАСТу Технике постављања питања представљају једну од стратешких наставних вештина у подучавању свих наставних предмета, па и страних језика, јер представљају основ за успешну интеракцију између наставника и ученика.
more » ... вника и ученика. Будући да наставници страних језика ученике подучавају језику, питања и одговори чине висок проценат наставних активности које доприносе развијању комуникативне компетенције ученика. Циљ овог рада је испитивање мишљења наставника енглеског језика о значају и пракси постављања питања у настави енглеског као страног језика на основношколском узрасту. У ту сврху спроведено је истраживање на узорку од 104 наставника енглеског као страног језика из различитих градова Републике Србије. Резултати истраживања указују на то да су наставници свесни практичног значаја постављања различитих типова питања ради подстицања језичке продукције и интеракције између наставника и ученика, као и између самих ученика. Због тога је у настави страних језика веома важно увек циљано и вешто вршити избор говорних ситуација које ће подстицати знатижељу ученика, рефлексивно размишљање, већу језичку продукцију и активно учење језика. постављање питања, интеракција, настава енглеског језика на основношколском узрасту, комуникативна компетенција. увод Процес учења уопштено узевши, а тиме и процес учења страног језика јесте процес интеракције и комуникације у разреду. Техника постављања питања представља важну наставну вештину чији успех умногоме зависи од степена увежбаности наставника у вођењу разговора с ученицима. Питање је основно средство активног учења и сазнавања, као и наставног рада. Многи истраживачи и практичари бавили су се односом између техника постављања питања и ученичког постигнућа или понашања 1 Abstract Keywords: Резюме Ключевые слова:
doi:10.5937/nasvas1602345b fatcat:ppi6nv4k6bbbdj3eze2vjg446a