Evaluation of Osteoporosis Awareness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

Onur Yazıcı, Şule Taş Gülen, Şenay Demir Yazıcı
2019 Turkish Journal of Osteoporosis  
Öz Amaç: Osteoporoz yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve ülke ekonomisine ciddi yükler getiren önemli bir sağlık problemidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında osteoporoz riski normal popülasyona göre artmıştır ancak KOAH hastalarının osteoporozla ilgili bilgileri net olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı KOAH hastalarının osteoporoz hakkındaki farkındalığını ve bilgi düzeylerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2018 -Aralık 2018 tarihleri
more » ... 18 tarihleri arasında göğüs hastalıkları polikliniğe başvuran KOAH tanılı hastalar alındı. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Osteoporoz hakkında bilgileri olup olmadığı, biliyorlarsa bilgi kaynakları, bunun için herhangi bir hekime gidip gitmedikleri ve osteoporozun risk faktörleri hakkındaki bilgileri sorgulanarak kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 111'i erkek toplam 122 hasta alındı. Hastaların %54,9'nun kemik erimesi hakkında bilgisi vardı. Bilgiyi en çok çevreden (%28,7), daha sonra ise doktordan (%23) ve basından (%3,3) aldığı tespit edildi. Hastaların yarısından fazlası kemik erimesini bilmesine rağmen sadece %6,6'sı KOAH'nin bir risk faktörü olduğunu biliyordu ve %0,8'i göğüs hastalıkları hekimi tarafından osteoporoz açısından bilgilendirilip ilgili hekime yönlendirilmişti. Sonuç: KOAH hastalarının osteoporoz ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edildi. Başta göğüs hastalıkları hekimi olmak üzere tüm hekimlerin konuya gereken önemi vermesi ve basın yayın aracılığı ile eğitimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. Objective: Osteoporosis is a significant health problem that affects the quality of life negatively and places a serious burden on the national economy. The risk of osteoporosis in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients is increased compared to the normal population; however, the knowledge level of the COPD patients related to osteoporosis has not been clearly known. The aim of our study was to investigate the awareness and knowledge level of COPD patients about osteoporosis. Materials and Methods: The patients diagnosed with COPD who admitted to the outpatient clinic of chest diseases between April 2018 and December 2018 were included in the study. The demographic data of the patients were recorded. Whether they have information about osteoporosis and if they know, the sources of information, whether they applied to a physician for this issue, and their knowledge level about the risk factors of osteoporosis were questioned and recorded. Results: A total of 122 patients, of whom 111 were male, were included in the study. 54.9% of the patients had knowledge about osteoporosis. It was found that they were informed mostly from people around them (28.7%), physicians (23%), and press (3.3%). Even though more than half of the patients had known osteoporosis, only 6.6% knew that COPD was a risk factor, and 0.8% were informed by the chest physician about osteoporosis and referred to the relevant physician. Conclusion: The knowledge level of COPD patients about osteoporosis was determined to be insufficient. All physicians, especially chest physicians, should give due consideration to this subject and education should be emphasized through the press.
doi:10.4274/tod.galenos.2019.61587 fatcat:aawwci7hhfgqlaqcriolldkqa4