MODERN ASPECTS OF TABLE EGG MARKET DEVELOPMENT

N. Avercheva
2020 Agrosvit  
Сучасні кризові процеси у світовій еко номіці перед кожною галуззю економіки став лять завдання швидкої реструктуризації, пере УДК 339.13:637.4 Н. О. Аверчева, к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" ORCID ID: 0000 0003-4534 639X Проведено комплексне дослідження ринку харчових яєць в Україні з точки зору формування попиту і пропо зиції, насичення ринку, рівня конкуренції і
more » ... ції, ціноутворення і зовнішньоекономічної діяльності. Вста новлено, що ринок є складною організаційною структурою, пропозицію на якому формують різні організаційно правові форми господарств. Обгрунтовано особливості досліджуваного ринку, які обумовлені унікальністю про дукції, її значенням у харчуванні населення, умовами і термінами реалізації, рівнем задоволення попиту і платоспро можності населення, інтеграційними процесами в сфері переробки і реалізації продукції, розвитком зовнішньоеко номічних відносин. На основі балансів продукції за категоріями господарств визначені основні тенденції і найбільші регіони виробники продукції, які контролюють ситуацію на ринку. Обгрунтовано рівень конкуренції на ринку хар чових яєць, визначені основні компанії виробники та їх частка на ринку. Проведено оцінку експортно імпортних потоків продукції та стан світового ринку за основними регіонами. Визначені перспективи розвитку галузі яєчного птахівництва та стабілізації цінової ситуації на ринку харчових яєць. A comprehensive study of the market of table eggs in Ukraine in terms of supply and demand, market saturation, the level of competition and monopolization, pricing and foreign economic activity is conducted. It is established that the market is a complex organizational structure, the proposal of which is formed by various organizational and legal forms of farms -from large specialized enterprises to households, where distribution channels and market position are significantly differ. The peculiarities of the studied market, which are conditioned by the uniqueness of products, their importance in the diet, conditions and terms of implementation, the level of meeting the demand and solvency of the population, integration processes in processing and sales, development of foreign economic relations are substantiated. The main trends and the largest regions producers of products that control the market situation are identified, based on the product balances by categories of farms. Balancing the situation on the domestic market presupposes the meeting the needs of the population within the limits of rational norms of nutrition and the increase of industrial consumption of eggs. It is proved that the stabilization of the situation on the egg market is due to the gradual increase of their production on an industrial basis, deepening of integration processes in the field of processing, growth of demand for table eggs and egg products from Ukraine in foreign markets. The level of competition in the market of table eggs is substantiated, the main companies producers and their market share are determined. An assessment of export import flows of products and the state of the world market by major regions is conducted. Based on the calculated structure of exports and imports by product groups of fresh table eggs and egg products in 2019, the leading countries and directions of foreign economic operations of the country on the world market are determined. Prospects for the development of the egg poultry industry and stabilization of the price situation in the table egg market based on the development of deep processing of products, use of products by food industry enterprises, production of organic products and expansion of assortment groups are determined. Ключові слова: ринок харчових яєць, яєчні продукти, попит і пропозиція, рівень конкуренції, ціноутворення, експорт, імпорт.
doi:10.32702/2306-6792.2020.10.87 fatcat:7qod66vtzfd2fben45iol2gtem