5-Fluorouracil Induced Acute Coronary Syndrome: Case Report

Aysu Timuroğlu, Adalet Özçiçek, Fatih Özçiçek, Zafer Küçüksu, Emin Murat Akbaş, Levent Demirtaş, Ufuk Kuyrukluyıldız, Kültigin Türkmen
2015 The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital  
ÖZ 5-fluorourasil; kolon, meme ve üst gastrointestinal sistem tümörlerinde sık kullanılan bir kemoterapötik ajan olup, anjina, miyokard infarktüsü, supraventriküler ve ventriküler aritmiler, akut pulmoner ödem, kardiyojenik şok, kardiyak arrest ve ani ölüm gibi ciddi, mortal seyredebilen yan etkileri vardır. Hem bolus hem de intravenöz infüzyon şeklinde verilebilir. Kardiyotoksisite fluorourasilin ender görülen yan etkilerindendir. İskemik kalp hastalığı olanlarda 5-fluorourasil tedavisi
more » ... da dikkatli kardiyak monitorizasyon gerekli olup biz burada 5-fluorourasilin intravenöz infüzyonuna bağlı gelişen bir akut koroner sendrom olgusuna yer verdik. Anahtar kelimeler: 5-fluorourasil, kardiyotoksisite, akut koroner sendrom ABSTRACT 5-Fluorouracil Induced Acute Coronary Syndrome: Case Report 5-Fluorouracil is a chemotherapeutic agent, frequently used in the treatment of colorectal, breast and upper gastrointestinal cancers that can cause angina, myocardial infarction, supraventricular and ventricular arrhythmias, acute pulmonary oedema, cardiogenic shock, cardiac arrest, and sudden death. The all side effects can be recorded in association with intravenous infusion or bolus administration of the drug. Cardiotoxicity is a rare side effect of 5-fluorouracil. Monitoring should be carefully done in all patients diagnosed with ischemic coronary artery disease. We mentioned about a case of acute coronary sydrome induced intravenosus infusion of 5-fluorouracil.
doi:10.5222/otd.2015.1023 fatcat:lmnhyazsgzedfafoo7rjtri5em