Religiousness and Cultural Competences among Nurses in the Context of Social Changes
Religijność a kompetencje kulturowe pielęgniarek w kontekście przeobrażeń społecznych

Jadwiga Bąk, Barbara Niedorys, Agnieszka Chrzan-Rodak, Krzysztof Jurek, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarka
2020 Rozprawy Społeczne  
Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Wkład autorów/ Authors' contribution: A. Zaplanowanie badań/ Study design B. Zebranie danych/ Data collection C. Dane -analiza i statystyki/ Data analysis D. Interpretacja danych/ Data interpretation E. Przygotowanie artykułu/ Preparation of manuscript
more » ... tion of manuscript F. Wyszukiwanie i analiza literatury/ Literature analysis G. Zebranie funduszy/ Funds collection Streszczenie Cel pracy. Głównym celem pracy było wskazanie związku pomiędzy religijnością, a kompetencjami kulturowymi pielęgniarek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 238 pielęgniarek za pomocą walidowanej skali Nurse Cultural CompetenceScale (NCCS) autorstwa Perng S. i Watson R. oraz skali Twoja Religijność autorstwa Socha P. Wyniki. Badania własne za pomocą zwalidowanej wersji skali P-NCCS wykazały przeciętny poziom kompetencji kulturowych pielęgniarek. Najniższe wyniki odnotowano w zakresie Skali Wrażliwości Kulturowej (M=29, 83). Wśród badanej grupy największe nasilenie orientacji religijnej było w zakresie podskali Poszukująca Orientacja Religijna (M=35, 90) . Wykazano, że im wyższa Zewnętrzna Orientacja Religijna oraz Poszukująca Orientacja Religijna, tym istotnie wyższy poziom wybranych wskaźników kompetencji kulturowych. Wnioski. Badania wykazały, że pielęgniarki z wysokim poziomem religijności cechuje wyższy wskaźnik kompetencji kulturowych oraz wcześniejsze doświadczenia w sprawowaniu opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo pomagają w budowaniu kompetencji kulturowych Słowa kluczowe: religijność, kompetencje kulturowe, pielęgniarstwo, opieka transkulturowa, skala NCCS. Summary Purpose of the work. The main objective is to search for a correlations between spiritual traits of nurses and cultural competences Material and methods. The study was conducted on the group of 238 nurses with the validated NCCS scale conceived by Perng S. and Watson R., and Your Religiousness scale by Socha P. Results. Research with using of the P-NCCS scale showed an average level of cultural competence of nurses. The lowest results were observed in the Cultural Sensitivity Scale (M=29.83). Among the studied group, the highest intensity of religious orientation was in the subscale of Seeking Religious Orientation (M=35.90). It has been observed that the bigger the efficients of External Religion Orientation and Seeking Religion Orientation, the higher the levels of cultural competences. Conclusions. The results of the study show that more religious nurses obtained higher scores in the cultural competence scale, and that prior contact with a patient from a different culture aids to build cultural competenes
doi:10.29316/rs/118792 fatcat:v5rumgespnd2rniyanlkzej7la