Fires - primary risk and anthropogenic danger for Bulgaria

Nikolina Radeva, Iglika Marinova, Hristianna Romanova
2018 Известия на Съюза на учените – Варна Серия "Медицина и екология"  
A survey of data shows that the number of fires is increasing, both globally and in Bulgaria. Forest fires occupy a prominent place among them and have also been increasing since 2010. The consequences of fires, especially forest fires, have a complex negative impact on the environment and can lead to environmental catastrophes, economic, social and medical losses. This predetermines the need to build automated systems for the prevention of forest fires in the most risky places in the world,
more » ... es in the world, and in Bulgaria. It is necessary to increase the knowledge of fires and competences of all people through different forms of training -following fire safety regulations and rules is the responsibility of everyone, and their violation could endanger personal property and the lives of many people. Обзорът на данни показва, че броят на пожарите нараства както в световен мащаб, така и в България. Горските пожари заемат основно място сред тях и също нарастват след 2010 г. Последиците от пожарите, особено горските, имат комплексно негативно влияние върху околната среда и могат да доведат до екологични катастрофи, икономически, социални и медицински загуби. Това предопределя необходимостта от изграждане на автоматизирани системи за превенция на горските пожари в най-рисковите места по света, вкл. и в България. Необходимо е да се повишат противопожарните знания и компетенции на всички хора чрез различни форми на обучение -правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, а нарушаването им може да застраши личната собственост и живота и на много други хора.
doi:10.14748/isuvsme.v23i1.5586 fatcat:vxc44zel2zf4ja3gp7uvdgygii