Dir les coses pel seu nom: català o aragonès oriental? Calling things by their name: Catalan or Eastern Aragonese?

Javier Giralt
2014 Treballs de Sociolingüística Catalana, núm   unpublished
Resum L'arbitrarietat de la demarcació administrativa que afecta la Franja ha deixat de banda la qües-tió lingüística, i això ha contribuït a crear en tota la societat aragonesa una imatge distorsiona-da de la llengua que s'hi parla. El primer element que pateix la diversitat de perspectives i d'opinions és el nom d'allò que hom parla a la Franja, és a dir, del català que hi perviu i es manifesta en diferents varietats dialectals. En aquest article presentem un repàs de les distintes
more » ... ns aplicades al català a la comunitat autònoma d'Aragó, recordant, en primer lloc, les que utilitzen els mateixos par-lants; repassant, en segon lloc, les que apareixen en els diversos textos legislatius en els quals s'aborda l'estatut jurídic de les llengües pròpies d'Aragó; i analitzant, finalment, la convenièn-cia del sintagma aragonès oriental, aparegut amb certa força arran de l'aprovació de la Llei de llengües de 2013. Paraules clau: Franja d'Aragó, Llei de llengües, català a l'Aragó, nomenclatura i identitat, aragonès oriental. AbstRAct The arbitrariness of the administrative demarcation of the territory called La Franja ignores the language issue. This has helped to create a distorted image throughout Aragonese society of the language which is spoken in that area. The first aspect to suffer from the resultingly wide range of viewpoints and opinions is the very name of what is spoken in La Franja, that is to say, of the Catalan language which is in use there in various dialectal forms. This paper presents an overview of the different designations applied to Catalan in the Autonomous Region of Aragon. Firstly, the names given to the language by its selfsame speakers are recalled; secondly, the names appearing in the various laws dealing with the legal status of Aragon's own specific languages are listed, and lastly, the suitability of the syntagma Eastern Aragonese, which has appeared with a certain forcefulness since the approval of the Language Act in 2013, is discussed.
fatcat:33hvez5hmraehnxtro2amjoade