Identification of groundwater nitrate pollution sources in agricultural area using PCA and SIAR methods

Ruyu Yuan, Tianyuan Zheng, Xilai Zheng, Dongsheng Liu, Jia Xin, Lu Yu, Guanqun Liu
2020 Episodes  
doi:10.18814/epiiugs/2020/020047 fatcat:gksk23hxz5afxokwi64a2bfryi