REPORTING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CITIES ACCORDING TO ISO 37120
RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST A NORMA ISO 37120

Justyna Fijałkowska, Teresa Aldea
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Miasta odgrywają istotną rolę w rozwoju i postępie cywilizacyjnym, wpływają w znacznym stopniu na swoje otoczenie. Ten wpływ może być pozytywny, ale też niekorzystny. Dlatego tak ważny jest przemyślany i zrównoważony rozwój miast, a dokonania realizowane w ramach tego rozwoju powinny podlegać pomiarowi, monitorowaniu i raportowaniu. O sukcesie miast decyduje m.in. transparentny sposób komunikowania działań, który można realizować poprzez raport zrównoważonego rozwoju. Celem
more » ... zwoju. Celem artykułu jest podkreślenie zasadności raportowania zrównoważonego miast i wskazanie normy ISO 37120 jako istotnego wyznacznika dla zawartości informacyjnej takiego raportu. Przyjęta metodologia to studia literatury, dedukcja oraz analiza normy ISO 37120. We wnioskach wskazano korzyści, jakie miasto może osiągnąć poprzez aplikację normy. W pracy przyjęto normatywne podejście mające na celu wskazanie obszarów, w których najbardziej potrzebne są zmiany, i gdzie są one wykonalne. Słowa kluczowe: raportowanie, zrównoważony rozwój, norma ISO 37120. Summary: Cities play an important role in the development and progress of civilization, they influence their surroundings to a large extent. The success of cities is determined, among others, by the transparent way of communicating the achievements that can be realized through the sustainability report. The aim of this article is to emphasize the importance of sustainable reporting by cities and to show the ISO 37120 standard is an important determinant for the informative content of this report. The conclusions point the benefits that the city can achieve through the application of the ISO 37120 standard. In the paper the normative approach was adopted.
doi:10.15611/pn.2017.478.16 fatcat:5rtjc3wogvfunkfwbtdihccuni