Fiscal and legal monitoring of judicial consideration of cases of customs offenses

Sviatoslav Gerchakivsky, West Ukrainian National University, Olha Gerchakivska, judge
2020 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Ольга Герчаківська, суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ФІСКАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО МИТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Досліджено особливості правового забезпечення протидії митним правопорушенням в Україні, відслідковано фіскальні та правові аспекти виявлення правопорушень у митній сфері, проаналізовано наслідки розгляду протоколів про порушення митних правил митницями, застосування адміністративних стягнень судами. Охарактеризовано практику
more » ... но практику Європейського суду з прав людини в частині розгляду справ про митні правопорушення в Україні. Ключові слова: митні правопорушення, Європейський суд з прав людини, відповідальність за порушення митних правил, конфіскація, донарахування митних платежів. Герчакивский С., Герчакивска О. Фискально-правовой мониторинг судебного рассмотрения дел о таможенных правонарушениях Исследованы особенности правового обеспечения противодействия таможенным правонарушениям в Украине, отслежены фискальные и правовые аспекты выявления правонарушений в таможенной сфере, проанализированы последствия рассмотрения протоколов о нарушении таможенных правил таможнями, применение административных взысканий судами. Охарактеризованы практику Европейского суда по правам человека в части рассмотрения дел о таможенных правонарушениях в Украине. Ключевые слова: таможенные правонарушения, Европейский суд по правам человека, ответственность за нарушение таможенных правил, конфискация, доначисления таможенных платежей. Gerchakivsky S., Gerchakivska O. Fiscal and legal monitoring of judicial consideration of cases of customs offenses The features of legal support of counteraction to customs offenses in Ukraine are investigated, fiscal and legal aspects of detecting offenses in the customs sphere are tracked, the consequences of consideration of protocols on violation of customs rules by customs, the application of administrative penalties by courts are analyzed. The practice of the European court on the rights of the people is characterized in part of the information about the law-enforcing meetings in Ukraine. Keywords: law enforcement, the European Court of Human Rights, verdict for violation of rules, confiscation, donation of payments. Постановка проблеми. Реалізація митної політики держави пов'язана із вирішенням багатьох складних політичних, економічних, соціальних і правових проблем, що пов'язані із погіршенням рівня захищеності населення, великою кількістю протиправних посягань на права і свободи громадян, власність, громадський порядок і громадську безпеку, порушення митних правил, об'єкти інтелектуальної власності тощо. Протидія митним правопорушенням та боротьба з контрабандою в Україні останнім часом дедалі більше привертають увагу правоохоронних та фіскальних інституцій. Україна щороку втрачає близько 105 млрд грн через 15 контрабандних схем (це близько 10% державного бюджету, а також більше, ніж бюджет Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України) [1, с. 276]. Правопорушники посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів © Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська, 2020 Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право. 35 ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 3 (23)/2020 через митний кордон України, внаслідок чого завдають шкоди економіці держави, її культурній спадщині, здоров'ю населення та суспільній безпеці, сприяють розширенню тіньового сектора економіки. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика протидії митним правопорушенням, ефективності застосування адміністративно-правових санкцій як засобу протидії правопорушенням викликають підвищений інтерес з боку не тільки вчених-теоретиків, а й практиків. Дискусійні питання судового розгляду та застосування адміністративних стягнень не отримали належної уваги з боку науковців з митного права, не стали предметом системних наукових досліджень у митній сфері. Водночас ця проблема була предметом дослідження багатьох учених-фінансистів та правників, зокрема проблематика адміністративних стягнень відображалась у наукових працях Ю.
doi:10.35774/app2020.03.034 fatcat:5plrtpgv7jdufmiukrw6sww24e