Daucosterol induces autophagic-dependent apoptosis in prostate cancer via JNK activation

Ping Gao, Xiaopeng Huang, Tingting Liao, Guangsen Li, Xujun Yu, Yaodong You, Yuxing Huang
2019 BioScience Trends  
doi:10.5582/bst.2018.01293 fatcat:wtqp3hy3fbadvi3enkt34wa5y4